to English version

Статут УНТП

 


Розділ 5. ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Члени Товариства можуть об'єднуватись у обласні та регіональні (міжобласні) філії, а також створювати міські або районі осередки. Вищим керівним органом філій є загальні збори. Поточною роботою філії керує Правління на чолі з головою, які обираються загальними зборами. У складі Правління також має бути секретар та скарбник.

5.1.1. Правління філії спирається у своїй роботі на положення Статуту Товариства та резолюціями представницьких конференцій.

5.2. Нові філії можуть бути організовані за ініціативою місцевих груп паразитологів з наступним затвердженням Президією Товариства.

5.2.1. Для набуття прав юридичної особи філії Товариства повинні зареєструватися у встановленому законом порядку.

5.3. Філії Товариства зобов’язані не пізніше 15 січня кожного року подавати Президії Товариства звіт про науково-громадську, організаційну, фінансову та інші діяльності за попередній рік та список членів філії.

5.3.1. Правління також щорічно звітує про свою роботу перед загальними зборами філії.

5.4. Філії відшкодовують 60% всіх грошових надходжень та внесків членів філій до каси Президії Товариства, а решта витрачається філією з дотриманням Статуту та діючих законів.

5.5. Загальні збори філій скликаються Правлінням або за ініціативою одного з місцевих осередків, що входять до його складу. Вони можуть бути черговими та позачерговими. Періодичність проведення зборів не рідше одного разу на три місяці.

5.5.1. Збори затверджують плани роботи Правління філії, кошториси витрат, розглядають і затверджують звіти про роботу Правління, а також обирають Правління та його Голову. На загальних зборах філії розглядаються також питання про виключення з членів Товариства та про ліквідацію філії.

5.5.2. Вирішення питань відбувається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх за виключенням обрання керівництва філії, ліквідації філії та виключення з членів Товариства, що вирішуються таємним голосуванням абсолютною більшістю присутніх на зборах.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України