to English version

Статут УНТП

 


РОЗДІЛ 4. Керівні органи Товариства

4.1. Найвищим керівним органом Товариства є Всеукраїнська конференція наукового Товариства паразитологів, що є зібранням делегатів, які представлять міжобласні та обласні філії Товариства або окремі осередки його членів. Чергові конференції скликаються Президію не рідше ніж один раз на п'ять років. Порядок обрання делегатів, представницька квота визначається Президію Товариства одночасно з рішенням про скликання конференції.

4.1.1. Позачергова конференція може бути скликана за ініціативою Президії, Президента, або більшості філій Товариства.

4.1.2. Всеукраїнська конференція Товариства:

– заслуховує наукові доповіді членів Товариства;

– розглядає наукові, науково-організаційні і практичні питання, що стосуються діяльності Товариства;

– визначає чергові завдання Товариства;

– затверджує плани науково-організаційної, координаційної, видавничої, фінансової діяльності Президії Товариства;

– заслуховує доповіді та звіти Президії Товариства, Ревізійної комісії, філій Товариства та приймають відповідні рішення про них;

– визначає кількісний склад Президії Товариства;

– обирає таємним голосуванням абсолютною більшістю голосів (50 % + 1 присутніх) Президента та віце-президентів, вченого секретаря Президії та Ревізійну комісію Товариства строком на п'ять років;

– обирає Почесних членів Товариства;

– розглядає і затверджує статут Товариства, вносить доповнення і зміни до цих документів більшістю (дві третини присутніх делегатів) відкритим голосуванням;

– реалізує право власності на майно, кошти Товариства;

– затверджує рішення Президії про зміни розмірів вступних та періодичних членських внесків;

– вирішує інші питання, що можуть виникати у зв'язку з діяльністю Товариства;

– приймає рішення про припинення діяльності Товариства (більшістю не менше двох третин голосів присутніх делегатів).

4.1.3. Конференція є дієправною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин обраних у філіях і осередках делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на конференції за допомогою таємного чи відкритого голосування (згідно з ухвалою конференції) за виключенням окремих питань, які оговорені вище. Передача права голосу не допускається.

4.1.4. Пропозиції про зміни і доповнення до статуту Товариства можуть бути внесені як Президію Товариства, так і окремими її членами, а також правленнями філій Товариства або їх головами.

4.1.5. В періоди між Всеукраїнськими конференціями Президія Товариства може збирати наукові паразитологічні конференції, семінари чи симпозіуми з окремих наукових проблем або актуальних питань, науково-координаційні наради, а також розширені засідання Президії з участю голів філій.

4.2. Президія Товариства керує поточною його діяльністю у проміжках часу між представницькими конференціями.

4.2.1. До складу Президії входять: Президент, віце-президенти, вчений секретар, скарбник, та члени Президії. В певних випадках може буде обраний Почесний Президент.

4.2.2. В разі вибуття члена Президії у період між конференціями, на його місце може бути кооптований інший член Товариства на науково-координаційний нараді або розширеному засіданні Президії.

4.2.3. Президія:

– скликає конференції, симпозіуми, семінари, наради;

– впроваджує в життя ухвали та резолюція конференцій, нарад та ін.;

– спрямовує роботу філій Товариства, контролює виконання ними рішень конференцій та розпоряджень Президії;

– визначає в період між конференціями чергові актуальні напрямки наукової, науково-організаційної та просвітницької роботи;

– здійснює зносини з іншими товариствами, науковими та іншими організаціями та установами, вітчизняними або закордонними;

– складає план роботи Товариства, звіти про його діяльність а також кошториси та фінансовий звіт Товариства; здійснює контроль за правильним доцільним використанням коштів філіями Товариства;

– делегує членів Товариства на наукові конференції, з’їзди, наради та ін., сприяє участі членів Товариства у роботі міжнародних конгресів, з’їздів, конференцій та ін.;

– проводить підготовку до видання збірників праць членів Товариства, матеріалів та тез конференцій, нарад, формує редакційні колегії таких видань та контролює їх роботу;

– затверджує створення нових філій Товариства та ліквідацію існуючих.

4.2.4. Вирішення важливих термінових питань діяльності Товариства, що стосуються компетенції представницької конференції в періоди між такими конференціями зокрема внесення змін та доповнень до статуту Товариства, здійснюється на розширеному засіданні Президії Товариства та підлягає затвердженню або скасуванню на черговій конференції.

4.3. Президія Товариства звітує про свою діяльність перед кожною представницькою конференцію членів Товариства.

4.4. Президент:

– представляє Товариство в державних, наукових та інших вітчизняних і закордонних установах і організаціях;

– організує взаємодію Товариства з іншими організаціями та установами;

– здійснює загальне керівництво основними напрямками діяльності Товариства;

– скликає засідання Президії і конференції Товариства та головує на них;

– підписує від імені Товариства офіційні документи та фінансові документи.

4.5. Віце-президенти керують певними конкретними напрямками в роботі Товариства згідно з рішенням її Президії. В разі необхідності один з віце-президентів може виконувати обов'язки Президента Товариства.

4.6. Вчений секретар Товариства виконує керівництво поточною науково-організаційною та адміністративною діяльністю Товариства, веде листування з іншими організаціями та установами, готує разом з членами Президії проекти планів роботи та звіти про діяльність Товариства.

4.7. Скарбник Товариства здійснює фінансово-грошову діяльність Товариства, веде облік грошових надходжень, зокрема членських внесків, та грошових витрат, податкових документів і таке інше.

4.8. Договори, зобов'язання, довіреності, фінансово-грошові документи підписуються Президентом або віце-президентом чи вченим секретарем. Фінансово-грошові документи підписує також скарбник Товариства.

4.8.1. Ревізійна комісія є органом перевірки діяльності Товариства, його філій та Президії.

4.8.2. Ревізійна комісія у складі трьох членів і двох кандидатів у члени Ревізійної комісії обираються представницькою конференцією таємним голосуванням абсолютною більшістю від числа присутніх на конференції делегатів.

4.8.3. Ревізійна комісія виконує ревізії один раз на рік.

Вона перевіряє:

– виконання Президією резолюції чергової конференції;

– фінансово-грошову діяльність Президії;

– організаційну та адміністративну роботу Президії Товариства;

– діяльність філій Товариства по їх звітам, в разі необхідності виїжджаючи у відповідні міста.

4.8.4. Ревізійна комісія складається з голови, його заступника секретаря. Розподіл обов’язків відбувається на першому її засіданні після обрання на конференції.

4.8.5. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед конференцією Товариства. В період між конференціями комісія сповіщає про виявлені недоліки та порушення Президію Товариства з участю голів філіалів, які можуть бути закликані за ініціативою Ревізійної комісії.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України