to English version

Статут УНТП

 


Розділ 3. СКЛАД ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Товариство складається з індивідуальних та колективних членів, а також з почесних членів.

3.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, а також іноземні громадяни, що мешкають на території України, що працюють у галузі паразитології і суміжних біологічних наук. Громадяни, які бажають вступити до Товариства, подають письмову заяву у правлення філіалу, або безпосередньо до Президії Товариства. Прийняття до Товариства здійснюється на загальних зборах філіалу, чи засідань Президії, при наявності не менш як половини членів. Члени Товариства одержують членський квиток.

3.3. Почесними членами Товариства можуть бути обрані видатні вітчизняні вчені та вчені з інших держав, відомчі своїми визначними працями у галузі паразитології, або своїм значним внеском у боротьбу з паразитарними хворобами людини, сільсько-господарських тварин та рослин. Обрання почесних членів відбувається на всеукраїнських конференціях чи з’їздах Товариства за поданням Президії відкритим голосуванням більшості голосив. Почесні члени отримують диплом про їх обрання звільняються від сплати членських внесків.

3.4. Колективними членами Товариства можуть бути трудові колективи науково-дослідних установ, навчальних закладів, інших організацій, установ та підприємств, які сприяють діяльності Товариства, а також інші наукові товариства. Вступ колективних членів до Товариства здійснюється поданням письмової заяви на підставі рішення зборів відповідного колективу. Розмір членського внеску визначається Президією Товариства або правлінням відповідної філії Товариства за узгодженням з кожним колективним членом окремо, про що складається письмова угода.

3.5. Індивідуальні члени Товариства мають право:

– брати участь в зборах Товариства з правом вирішального голосу;

– обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Товариства;

– звертатись у Товариство за сприянням в одержанні наукових консультацій, рецензій на наукові праці, дисертаційні роботи та статті, інструкцій та методичних матеріалів;

– користуватися перевагою у друкуванні своїх праць у виданнях Товариства та надання можливостей виступу з науковими доповідями на конференціях, симпозіумах та нарадах, які проводить Товариство.

3.6. Індивідуальні члени Товариства зобов’язані:

– всебічно сприяти розвитку Товариства та виконанню завдань, що стоять перед ним;

– перебувати на обліку в однієї з філій Товариства брати активну участь в їх роботі;

– своєчасно сплачувати членські внески у встановленому розмірі.


   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України