Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[Відділ еволюційної морфології]   

Акуленко Наталія Михайлівна

к.б.н., ст.н.с.

 

Відділ еволюційної морфології,

Група біології розвитку

Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України

вул. Богдана Хмельницького, 15

Київ-30, 01030 Україна

E-mail: akden@i.ua


Освіта:

Біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (кафедра генетики), 1980 р.

В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пігментні клітини як характерний елемент гемопоетичної системи наземних пойкілотермних хребетних»

 

Наукові інтереси:

Наталія Михайлівна є спеціалістом з гематології та гістології хребетних, займається дослідженням кровотворних органів та органів кліренсу в представників наземних пойкілотермних хребетних в нормі та під дією несприятливих чинників.

В ході досліджень була розроблена концепція нерівноцінності складових частин кровотворної системи безхвостих амфібій та наявності декількох рівнів її регуляції, отримані вагомі докази участі пігментних включень кровотворних органів амфібій в процесах гемопоезу. Були виявлені подібності та розбіжності між кровотворною системою безхвостих амфібій та лускатих рептилій. Таким чином була простежена залежність процесів кровотворення в периферичній частині кровотворної системи від сезону та віку тварини, від наявності патологічних або компенсаторних процесів в системі кліренсу. Були також оприлюднені теоретичні розробки відносно специфіки еволюції кровотворної системі хребетних та співвідношенням її із синтетичною теорією еволюції та номогенетичними концепціями

В ході дослідження впливу несприятливих чинників на систему кліренсу та кровотворення амфібій і рептилій були отримані оригінальні данні про наявність специфічних для амфібій компенсаторних механізмів. Також були розглянуті конкретні можливості використання деяких гістологічних та гематологічних показників амфібій та рептилій для моніторингу забруднення довкілля. Був розроблений метод, що дозволяє виявляти ступень біологічної дії забруднення, шляхом аналізу гістологічних змін в печінці амфібій та рептилій.

 

Поточні дослідження:

Можливості використання деяких гематологічних показників амфібій та рептилій для моніторингу забруднення довкілля. Був розроблений метод, що дозволяє виявляти ступень біологічної дії забруднення, шляхом аналізу гістологічних змін в печінці амфібій та рептилій.


Резорбція хряща та синтез кістки в метафізі стегнової кістки ящірки прудкої. Видно включення мієлоїдної тканини в лакунах резорбції та біля шару кісткової тканини. Мікрофото. Фарбування за Маллорі. Збільшення 200.

Тритон гребінчастий. Мієлоїдні клітини різного ступеня зрілості на відбитку печінки; видно мітоз в мієлоциті. Фарбування за Паппенгеймом. Збільшення 200.


Вибрані публікації:

Акуленко Н.М. Топография и структура скоплений пигментсодержащих клеток в печени лягушки озерной. //Вестник зоологии, - 1998. - 32, №3 - с.49-53.

Акуленко Н.М. Сезонная динамика количества и функциональной активности макрофагов и пигментных клеток в печени лягушки озерной. //Вестник зоологии, - 1998, - 32, №4.- с.86-93.

Акуленко Н.М. Гистологические изменения в печени зеленых лягушек Rana esculenta complex (Amphibia) антропогенных ландшафтов. Научные ведомости. Серия экология. — 2005, №1 (21) вып.3 – с. 76-79.

Акуленко Н.М. Антропогенные ландшафты как новый фактор эволюции // Роль экологического пространства в обеспечении функционирования живых систем. Материалы первой международной научно-практической конференции. (Елец, 18-20 апреля 2005 г.) — Елец, 2005. с.3-5.

Акуленко Н.М. Ураження печінки амфібій та рептилій в умовах антропогенного забруднення //Таврический медико-биологический вестник”, — 2006, т.9, №3, ч.2, — с 8-11.

Акуленко Н.М. Антропогенное загрязнение как специфический фактор отбора // Современные проблемы популяционной экологии. Материалы IX Международной научно-практической экологической конференции 2-5 октября 2006 г., Белгород, 2006, — с. 7-8.

Акуленко Н.М. Закономерности эволюции кроветворной системы позвоночных и концепция номогенеза // Любищевские чтения 2008. Современные проблемы эволюции (сборник докладов). – Ульяновск, УГПУ, 2008, -- т.1 – с. 128-134.

Акуленко Н.М. Некрасова О.Д. Амфибии и рептилии как индикаторы антропогенного загрязнения // Мониторинг природных и техногенных сред: Материалы Всеукраинской научной конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. – с.306-309.

Акуленко Н.М. Эволюция кроветворной системы позвоночных. Приложимы ли к ней классические концепции эволюционной биологии? // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, - 2008, №1, - с. 6-12.

Акуленко Н.М. Сезонная динамика эритропоэза и его топографическое распределение у лягушки озерной // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, - 2008, №2, - с. 5-10.

Акуленко Н.М. Анализ процессов кроветворения в Microsoft Excel с использованием системы специальных показателей // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – с. 5-6.

Акуленко Н.М. Амфибии как индикатор антропогенного токсикоза: возможности и трудности метода // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2009, т.4, № 1-2, -- с. 140-147.

Акуленко Н.М. Особенности кроветворной системы бесхвостых амфибий: эволюционное несовершенство или механизмы адаптации? // Современные взгляды на эволюцию органического мира. Программа и тезисы международной научной конференции, Украина, Киев, 18-20 ноября 2009 г. – Киев, 2009. – с. 11

Акуленко Н.М. Дополнительные возможности регенерации печени бесхвостых амфибий в условиях антропогенного загрязнения // Вісник морфології – T.16, №1.- 2010.- С.147-150.

Акуленко Н.М. Модификация эритропоэза у амфибий в антропогенних ландшафтах // Материалы симпозиума «Морфогенез органов и тканей под. влиянием экзогенных факторов» 7-9 октября 2010 года, Симферополь-Алушта. – Симферопополь, 2010, с. 24-28.

Акуленко Н.М. Е.И Жалай. Патологические и компенсаторные изменения паренхимы печени зеленых лягушек (Pelophylax kl. esculentus), обитающих в агроценозе // Вісник проблем біології і медицини - 2011 – Вип. 2, т. 1. – с. 64-66.

Акуленко Н.М. Сосудистое русло как часть гемопоэтической системы бесхвостых амфибий // Вестник зоологии, - 2011. - 45, №4 - с. 359-366.

Akulenko N.M. Haemopoietic system of the anurans: the role of bone marrow and liver. Vestnik zoologii, - 2012. – 46, №4. - р. 347-354.

Акуленко Н.М., Жалай Е.И., Некрасова О.Д. Гибридный комплекс зеленых лягушек – случайность, эволюционный резерв или процесс адаптации с ограниченными возможностями? // Любищевские чтения – 2012. Современные проблемы эволюции. Сборник материалов международной конференции (Ульяновск, 5-7 апреля 2012) – Ульяновск: УлГПУ, 2012. – с. 61-67.

Акуленко Н.М., В.Я Гассо, Е.Ю. Клименко. Исследование печени земноводных и пресмыкающихся в целях определения степени антропогенного загрязнения биоценоза: возможности метода // Вопросы герпетологии: материалы Пятого съезда герпетологического общества им. А. М. Никольского, Минск, 24-27 сентября 2012г. – Минск, ИООО «Право и экономика», 2012. – с. 11-15.

Акуленко Н.М., Некрасова О.Д. О роли различных способов наследования в процессе адаптации к антропогенным изменениям биоценозов (на примере Pelophylax esculentus complex) // Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки: Материалы XII международной научно-практической экологической конференции (9–12 октября 2012 г. Белгород) – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – с. 5-6.

Акуленко Н.М. Пигментные клетки печени бесхвостых амфибий: физиологическая роль и возможное применение в целях биоиндикации // Праці Українського герпетологічного товариства, - 2013, - №4, - с. 11-21.

Акуленко Н.М. Возможно ли использование периферической крови рептилий для определения степени загрязнения биотопа? // Працi украiнського герпетологiчного товариства. – 2014, - №5, с. 3-11.

Akulenko N.M. Changes in liver parenchyma of green frogs (Pelophylax esculentus complex) under conditions of anthropogenic pollution and their use in monitoring water bodies. // Vestnik zoologii, - 2015, - 49 (5), - р. 453-458.

Akulenko N.M. Pecular features of hematopoiesis in the liver of mature and immature green frogs (Pelophylax esculentus complex) // Vestnik zoologii. - 2016. - 50(6). - 547-552.

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019