Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в.о. директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАН України
від 22.06.2021 р. № 19

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад наукових працівників в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена
Національної академії наук України
(нова редакція)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників (далі — конкурс) в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України (далі - Інститут).

Перелік посад наукових працівників, які підлягають заміщенню за конкурсом, визначається в Інституті відповідно до статті 31 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

Посади директора, заступника директора з наукової (науково-технічної) роботи, радника при дирекції та ученого секретаря наукової установи заміщуються відповідно до Статуту НАН України та статуту Інституту.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Кодексі законів про працю України, законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту».

2. Конкурс проводиться у разі:

звільнення наукового працівника на підставах, передбачених законодавством;

введення нової посади наукового працівника до штатного розпису Інституту у встановленому законодавством порядку;

припинення (закінчення строку) трудового договору (контракту) з науковим працівником на підставах, передбачених законодавством.

3. Конкурс на заміщення вакантних наукових посад на умовах сумісництва проводиться з урахуванням норм законодавства про працю щодо роботи за сумісництвом.

Заміщення вакантних посад наукових працівників на умовах сумісництва відбувається шляхом укладання контракту або трудового договору (безстрокового, на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи).

4. Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних посад наукових працівників:

за переведенням наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду наукового працівника з іншої державної наукової установи, юридичної особи державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ;

у разі повернення на посаду наукового працівника особи у зв’язку із закінченням її повноважень за виборною посадою;

у разі переведення особи, звільненої від виконання обов’язків на керівній науковій посаді, на посаду наукового працівника в рамках штатного розпису Інституту;

дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами Національної академії наук України;

випускниками:

- докторантури у разі повернення на посади наукових працівників, які вони обіймали до вступу в докторантуру;

- аспірантури, які працевлаштовуються у встановленому законодавством порядку.

Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних посад наукових працівників на умовах трудового договору, укладеного відповідно до пунктів 2 і 3 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, або контракту:

керівниками та авторами проекту переможця відповідного конкурсу на виконання фундаментальних досліджень та/або прикладних наукових досліджень, наукових (науково-технічних) робіт та/або науково - технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, на період виконання досліджень і розробок, передбачених проектом, в установленому порядку;

тимчасово відсутніх наукових працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва; перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку відповідно до частини шостої статті 179 Кодексу законів про працю України; у науковому відрядженні, у тому числі пов’язаному з довготривалою науковою експедицією; у довгостроковому науковому стажуванні, у тому числі закордонному; виконують державні або громадські обов’язки тощо;

у разі реорганізації Інституту до початку діяльності вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі — вчена рада);

на період проведення конкурсу та затвердження його результатів;

на строк до шести місяців.

У разі реорганізації або ліквідації наукових підрозділів Інституту або за результатами атестації наукового працівника на відповідність займаній посаді переведення наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду наукового працівника, крім посади керівників новоутворених наукових підрозділів, здійснюється без проведення конкурсу.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5. Посада наукового працівника вважається вакантною наступного дня за днем настання події, зазначеної у пункті 2 цього Порядку.

Рішення про проведення конкурсу та про його умови приймається керівником Інституту , у разі потреби, але не раніше ніж за три місяці до дня, коли посада стає вакантною, та не пізніше ніж у строк 12 місяців з дня, коли посада стала вакантною.

6. Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, відкритості, гласності, прозорості, недискримінації, доброчесності, ефективного і справедливого відбору.

7. Оголошення про проведення конкурсу з інформацією про строки та умови його проведення (далі — оголошення) з метою забезпечення найбільш широкого доступу до конкурсу заінтересованих осіб розміщується на спеціалізованих інтернет-ресурсах, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту та доводиться до відома його працівників.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” оголошення, інформація про вакантні посади наукових працівників, про проведення конкурсу, про результати конкурсу підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Інституту не пізніше п’яти робочих днів від дня затвердження із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення.

8. В оголошенні зазначаються такі відомості:

1) повне найменування наукової установи із зазначенням місцезнаходження, офіційного веб-сайта, номерів телефонів та адреси електронної пошти;

2) вакантні посади наукових працівників, на які оголошено конкурс, та вимоги до таких посад;

3) перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі;

4) строк прийняття заяв та документів, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів від дня оприлюднення оголошення;

5) адреса прийняття документів;

6) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству (умови трудового договору, наявність шкідливих умов праці тощо).

9. Зміна умов проведення конкурсу або його скасування здійснюються за рішенням керівника, про що у термін до двох робочих днів кадровою службою (далі – служба) Інституту повідомляється особам, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

10. Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

11. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету ) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих:

• у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

• у наукових виданнях інших держав;

• у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

• патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

• монографії (розділи у колективних монографіях);

• посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, що працюють в Інституті, якщо в Інституті оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів, визначених підпунктами 1-8 пункту 11 цього Порядку, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

12. У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

13. Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк від дня надходження забезпечує кадрова служба Інституту.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі — учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється службою протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

14. Через сім робочих днів (але не пізніше десяти робочих днів) після закінчення строку подання заяв та документів рішенням керівника затверджується перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту.

15. Вимоги до учасників конкурсу встановлюються адміністрацією Інституту за погодженням з вченою радою та з урахуванням таких вимог:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

- мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

- мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі — досвід);

- мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі — публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади наукового працівника може претендувати:

- завідувача відділу/лабораторії, заступника керівника (завідувача) наукового підрозділу — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів, з них не менше 5 наукових статей, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science Science Citation Index Expanded та Social Sciences Citation Index;

- головного наукового співробітника - доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій чи патентів, з них не менше 5 наукових статей, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science Science Citation Index Expanded та Social Sciences Citation Index;

- провідного наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні п’ять років не менше семи публікацій та/або патентів, з них не менше 4 наукових статей, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science Science Citation Index Expanded та Social Sciences Citation Index;

- старшого наукового співробітника, завідувача сектору/лабораторії, що входить до складу іншого наукового підрозділу - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів, з них не менше 3 наукових статей, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science Science Citation Index Expanded та Social Sciences Citation Index;

- наукового співробітника - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів, у тому числі не менше однієї наукової статті;

- молодшого наукового співробітника, провідного інженера, провідного технолога тощо з основного напряму діяльності - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або має вищу освіту другого (магістерського) рівня;

- керівника (завідувача), головного редактора редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання; заступника керівника (заступника завідувача), заступника головного редактора - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду;

- провідного редактора редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання, відповідального секретаря редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та не менше трьох років досвіду.

Цей Порядок має бути ухвалено вченою радою Інституту та за погодженням із Відділенням загальної біології НАН України введено в дію наказом керівника Інституту. Зміни до цього Порядку вносяться на підставі відповідного розпорядження Президії НАН України керівником Інституту після ухвалення цих змін вченою радою Інституту.

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

16. Для проведення конкурсу наказом керівника Інституту утворюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі не менш як сім осіб.

17. До складу комісії входять члени вченої ради, провідні фахівці окремих структурних підрозділів Інституту.

Головою комісії призначається заступник директора з наукової роботи в Інституті.

До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти (фахівці) у відповідній галузі (сфері), а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

18. Діяльність комісії здійснюється на засадах:

- відкритості та гласності;

- рівності прав членів комісії;

- колегіальності прийняття рішень комісією;

- незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень комісії, неупередженого ставлення до учасників конкурсу.

19. Засідання комісії є правоможними, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Засідання комісії можуть проводитися в режимі відеоконференції. Під час засідання може здійснюватися відео- та/або аудіозапис.

20. Про дату, час і місце проведення засідання комісії служба повідомляє учасників конкурсу не менш як за три робочі дні до проведення засідання.

21. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу. Співбесіда може проводитися в режимі відеоконференції.

22. Комісія за результатами опрацювання поданих документів, додаткової інформації, наданої кандидатом, співбесіди проводить оцінку відповідності професійного рівня кандидата встановленим вимогам учасника конкурсу і приймає рішення щодо нього шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від затвердженого складу комісії.

Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також враховуються:

актуальність, практичне значення отриманої наукової (науково-технічної) продукції;

наукова новизна та обґрунтованість одержаних результатів досліджень і розробок та висновків;

особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок;

володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок;

досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь в редколегіях міжнародних та вітчизняних наукових видань, членство у міжнародних фахових товариствах;

наявність Державної премії України в галузі науки і техніки, премій НАН України імені видатних учених України, інших наукових відзнак, у тому числі міжнародних;

рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами).

23. У разі, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту ж вакантну посаду наукового працівника, отримали рівну кількість голосів, переможець конкурсу визначається комісією шляхом відкритого голосування.

При цьому комісією можуть братися до уваги переваги учасника конкурсу у рівні присудженого ступеня вищої освіти, присвоєного вченого звання, досвіді фахової роботи, кількості наукових публікацій, статистичних даних щодо індексу цитування тощо.

У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос головуючого на засідання є вирішальним.

24. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії має право додати до протоколу свою окрему думку в письмовій формі.

25. Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів від дня затвердження переліку учасників конкурсу виносяться на розгляд та затвердження вченої ради.

Витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ учасників конкурсу.

26. Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;

жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;

жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;

переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

27. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту .

Результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження вченою радою результатів конкурсу.

28. Якщо протягом 20 календарних днів від дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну посаду наукового працівника переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Призначення осіб на посади, які підлягають погодженню або затвердженню НАН України відповідно до Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та статуту Інституту, здійснюється після відповідного погодження або затвердження. Звільнення з посади працівників цих категорій проводиться керівником Інституту відповідно до трудового законодавства без погодження з НАН України.

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк або укладено контракт чи трудовий договір на строк, встановлений за погодженням сторін, більше п’яти років, проходять атестацію у встановленому законодавством порядку.

Погоджено Бюро ВЗБ НАН України
на засіданні від 14 червня 2019 р.
протокол № _4_. Зміни внесені відповідно до Розпорядження
Президії НАН України №226 від 20.04.2021 р.

Порядок ухвалено на засіданні
Вченої ради Інституту зоології
ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
27 травня 2021 р. (протокол № 4/5)

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021