Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2020 рік

 


Шевчук Л. М. , Васильєва Л. А., Пампура М. М., Межжерін С. В. Перливнецеві (Unionidae) України: ресурсна оцінка (чисельність, динаміка ареалів, особливості репродукції). Вестник зоологии. 2019. (Отдельный выпуск №37). 92 с. (обл. вид. арк. 8,7). Тираж 100 пр. ISBN – 0084-5604 (print)

Текст у форматі PDF

Резюме

Перлівнецеві (Unionidae) України: ресурсна оцінка (чисельність, динаміка ареалів, особливості репродукції). Шевчук, Л. М., Васильєва, Л. А, Пампура, М. М., Межжерін, С. В. — Протягом 2007–2012 рр. були проведені дослідження систематичних відносин на базі сучасних генетичних підходів, динаміки ареалів та чисельності популяцій більше ніж за 100-річний період, а також вивчено особливості репродукції з використанням гістологічних методів дослідження гонади. Доведено, що в фауні України присутні шість аборигенних видів (Unio pictorum, U. tumidus, U. crassus, Anodonta anatina, A. cygnea, Pseudoanodonta complanata), що класифікуються у дві підродини (Anodontinae та Unioninae), а також інвазивний вид Sinanodonta woodiana, якій належить до еволюційно відокремленої групи східноазійських беззубок.

Геногеографічний та філогеографічний аналізи підтверджують адекватність для деяких аборигенних видів концепції надвидових комплексів. У першу чергу це стосується U. (superspecies crassus), якого можна розглядати таким, що складається з гірської та рівнинної форм, які є репродуктивно ізольованими. За останні 100 років відбулося різке скорочення та помітна фрагментація ареалів усіх аборигенних видів. Звуження ареалів сталося, перш за все, за рахунок їх південних меж: Нижнього Дніпра і більшості дніпровських водосховищ, Нижнього Дністра, річок басейну Азовського моря та Криму. На Нижньому Дунаї зник U. crassus, різко скоротилася представленість A. cygnea, стала массовою S. woodiana. В найбільшій мірі редукувалися ареали A. cygnea, P. complanata, U. crassus. У кращому разі в 5–10 разів знизилися і показники щільності поселень, які у середині ХХ ст. складади десяткі і сотні, а інколи і тисячі особин на 1 м2. Тоді як сучасні максимальні показники дуже рідко перевищують 10 ос./м2. Одначасно урахування скорочення поширення та зменшення щільності поселень приводять до висноку, що ресурси аборигенних перлівнецевих зараз складають від 0,1 до 2 % в залежності від виду у порівнянні з початком ХХ ст. Занепад популяцій перлівнецевих в Україні співпадає з панєвропейською ситуацію, однак має значно більші масштаби У всіх видів європейських перлівнецевих є певна частка особин, статева залоза яких складається одночасно з жіночих та чоловічих ацинусів, співвідношення між якими коливається в дуже широких межах без тенденцій до переважання. Найвищий рівень гермафродитизму зафіксований у S. woodiana 49 % всіх особин. У європейських беззубок він коливався в межах 28–33 % на рівні видів, а у перловиць — від 12 до 22 %. Оскільки будь-які кореляції між щільністю поселень та рівнем гермафродитизму на видовому рівні не були виявлені, то здатність особини до одночасного продукування гамет різного типу слід вважати конституціональною особливістю перлівнецевих. Однак ступінь прояву гермафродитизму може бути відповідю на дію окремих екологічних чинників або відображити певну стохастичніить функціонування статевого апарата. До Червоної книги пропонується занесення трьох найвразливіших видів: U. crassus, A. cygnea та P. complanata за категоріями «вразливий».

Ключові слова: перлівнецеві, Unionidae, систематика, географічне поширення, структура і чисельність популяцій, гермафродитизм, охорона видів.

Summary

Pearl Mussels (Unionidae) of Ukraine: Resources Assessment (Population Sizes, Dynamics of Areas, Breeding Features). Shevchuk, L. M., Vasilіeva, L. A., Pampurа, M. M., Mezhzherin, S. V. — Studies of systematic relationships within European pearl mussels based on modern genetic approaches, areas dynamics and population densisties over more than 100 years, as well as breeding features using histological methods of gonadal examination were conducted during 2007–2012. It is proved that there are six native species (Unio pictorum, U. tumidus, U. crassus, Anodonta anatina, A. cygnea, Pseudoanodonta complanata) in the fauna of Ukraine, classifed in two subfamilies (Anodontinae and Unioninae), and the invasive species of Sinanodonta woodiana, which belongs to the evolutionarily separated East Asian group of freshwater mussels. Genogeographic and phylogeographic analyses confrm the adequacy for some native species of the concept of super-species complexes. Firstly, this concerns U. (superspecies crassus), which can be considered as consisting of mountain and plain forms that are reproductively isolated. Over the last 100 years, there has been a sharp reduction and marked fragmentation of the areas of all native species. Te narrowing of the areas occurred primarily due to their southern borders: the Lower Dnipro and most of the Dnipro reservoirs, the Lower Dniester, the rivers of the Azov Sea and Crimea. In the Lower Danube, U. crassus disappeared, the representation of A. cygnea sharply reduced and S. woodiana became a mass. Areas of A. cygnea, P. complanata, U. crassus were reduced to the greatest extent. In the best case, the density of populations also decreased by 5–10 times, which in the middle of the twentieth century were tens and hundreds and sometimes thousands of specimens per m2. While current maximum fgures rarely exceed 10 specimens per m2. At the same time, taking into account the decline in the spread and the decrease in the density of populations lead to the conclusion that the resources of native pearl mussels are now 0,1 to 2 % depending on the species compared with the beginning of the twentieth century. Te decline of pearl mussels’ populations in Ukraine coincides with the Panеuropean situation, but is much larger. All species of European pearl mussels have a certain proportion of individuals whose sex gland consists of both female and male acinus, the ratio of which varies widely, with no tendency to overpower. Te highest level of hermaphroditism was observed in S. woodiana — 49 % of all individuals. In European swan mussels, it ?uctuated within 28–33 % at the species level, and in pearl mussels — from 12 to 22 %. Since no correlation between settlement density and the level of hermaphroditism at the species level has been detected, the ability of an individual to produce gametes of di?erent types simultaneously should be considered a constitutional feature of pearl mussels. However, the degree of manifestation of hermaphroditism may be a response to the action of individual environmental factors or re?ect certain stochasticity and functioning of the sexual apparatus. It is suggested to list three the most fragile mussels: U. crassus, A. cygnea and P. complanata to the Red Book of Ukraine as “vulnerable” species. Key words: pearl mussels, Unionidae, taxonomy, geographic distribution, population structure and size, hermaphroditism, species protection.

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021