Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2013 рік

 


Монографії:

Kuzmin Y. Review of Rhabdiasidae (Nematoda) from the Holarctic. — /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України/. — //Zootaxa. – Aukland. Magnolia Press, 2013. – 3639 (1). – 77 p. (6,94 ум.друк.арк.) – ISSN 1175-5326


Довгаль И.В. Фауна Украины. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории. — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины/. — Киев. Наукова думка, 2013. – 266 c. (23,8 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1343-8

В монографии обобщены результаты исследований автора и литературные данные о инфузориях класса Suctorea фауны Украины. Подана общая характеристика сукторий, рассмотрены особенности их морфологии, экологии, распространения, обсуждаются вопросы происхождения, филогении и систематики группы. Представлены ключи для определения таксонов, а также диагнозы 3 подклассов, 9 отрядов, 2 подотрядов, 24 семейств, 41 рода и 102 видов сукторий. В расширенную английскую аннотацию включена определительная таблица.
Для зоологов, паразитологов, гидробиологов, фаунистов и систематиков, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений.

У монографії узагальнено результати досліджень автора й літературні дані щодо інфузорій класу Suctorea фауни України. Наведено загальну характеристику сукторій, розглянуто особливості їх морфології, екології, поширення, обговорено питання походження, філогенії та систематики групи. Подано ключі для визначення таксонів, а також діагнози 3 підкласів, 9 рядів, 2 підрядів, 24 родин, 41 роду і 102 видів сукторій. До розширеної англійської анотації включено таблицю для визначення.
Для зоологів, паразитологів, гідробіологів, фауністів і систематиків, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


Гершензон З.С., Кожевникова В.А. Фауна Украины. Т. 15. Чешуекрылые. Вып. 7. Моли – Плютеллиды (Lepidoptera, Plutellidae). — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины/. — Киев. Наукова думка, 2013. – 133 c. (11,9 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1241-7

В монографии обобщены многолетние исследования и литературные данные о фауне молей-плютеллид Украины, среди которых ряд видов – вредители лесных насаждений и сельскохозяйственных культур. В общей части поданы сведения, характеризующие морфобиологические особенности, таксономическое разнообразие и хозяйственное значение молей серпокрылых (Plutellidae). Рассмотрены классификация и особенности видообразования молей-плютеллид. Впервые обобщены данные о географическом распространении видов в объеме мировой фауны, кроме Северной и Южной Америки. Систематическая часть включает диагнозы и синонимику 44 видов из 12 родов, относящихся к 4 подсемействам молей семейства Plutellidae. Представлены определительные таблицы по внешним признакам имаго и строению генитального аппарата.
Для биологов-энтомологов, специалистов по защите растений, преподавателей и студентов вузов.

У монографії узагальнено результати досліджень і літературні дані з фауни молей-плютелід України, серед яких є види – шкідники лісу та сільськогосподарських культур. У загальній частині наведено відомості щодо морфобіологічних особливостей, морфобіологічного складу й господарського значення молей серпокрилих (Plutellidae). Розглянуто класифікацію та особливості видоутворення молей-плютелід. Уперше узагальнено відомості щодо географічного поширення видів світової фауни, крім Північної та Південної Америки. Систематична частина містить діагнози й синоніміку 44 видів із 12 родів, які належать до 4 підродин молей родини Plutellidae. Наведено таблиці для визначення імаго за зовнішніми ознаками та будовою генітального апарату.
Для біологів-ентомологів, спеціалістів, які працюють у галузі захисту рослин, викладачів і студентів вузів.


Мамонтова В.А. Тли семейства ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) фауны Восточной Европы и сопредельных территорий. — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины/. — Киев. Наукова думка, 2012. – 389 c. (24,5 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1274-5

Приведены диагнозы подсемейств, триб и подтриб, иллюстрированные описания 20 родов и 100 видов. Даны определительные таблицы подсемейств, триб, родов и видов тлей-ляхнид, представленных в фауне Восточной Европы, Кавказа и Закавказья, Средней Азии, а также Азиатской России.
Для энтомологов биологических и лесохозяйственных научных учреждений, преподавателей и студентов факультетов высших учебных заведений.

Наведено діагнози підродин, триб і підтриб, ілюстровані описи 20 родів й 100 видів. Подано таблиці для визначення підродин, триб, родів і видів попелиць-ляхнід, представлених у фауні Східної Європи, Кавказу і Закавказзя, Середньої Азії, а також Азіатської Росії.
Для ентомологів біологічних й лісогосподарських наукових установ, викладачів і студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.


Таращук М.В. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Бондаренко-Борисова І.В. (Донецький ботанічний сад), Безкровна О.В. (Донецький ботанічний сад), Старостенко О.В. (Донецький ботанічний сад) Ногохвістки (Collembola) у ландшафтах України. - Донецьк, 2013. – 407 c. (18,02 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6744-2

Монографія є узагальненням результатів багаторічних досліджень та літературних відомостей з фауни та екології ногохвісток (Collembola) у ландшафтному різноманітті України. Обговорюються особливості структури та динаміки угруповань ногохвісток рівнинних ландшафтів Полісся, Лісостепу, Степу. Наведений опис та порівняльний аналіз фауністичних та синекологічних показників угруповань у зональних, екстра- та інтразональних ландшафтах.
Для зоологів, екологів, студентів і аспірантів біологічних та екологічних спеціальностей. Монографія може слугувати посібником для підготовки дипломних та кандидатських робіт з ґрунтової зоології та екології.

Монография является обобщением многолетних исследований и литературных сведений по фауне и экологии ногохвосток в ландшафтном разнообразии Украины. Представленные сведения касаются структуры и динамики группировок ногохвосток равнинных ландшафтов Полесья, Лесостепи, Степи. Особое внимание уделено сравнительному анализу фаунистических и синэкологических показателей сообществ в зональных, экста- и интразональных ландшафтах.
Для зоологов, экологов, студентов и аспирантов биологических специальностей. Монография может служить пособием для подготовки дипломных и кандидатских работ по почвенной зоологии и экологии.


Смаголь В.Н., Гаврись Г.Г. Зубр, Bison Bonasus (Mammalia Artiodactyla) в Украине: динамика численности, распространение, стации и лимитирующие факторы. — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины/. — Киев. 2013. – 127 c. (16 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6946-3

В монографии изложена история формирования отечественных субпопуляций зубра, проанализированы изменения их численности и распространения. Изобличены причины депрессии вида, предложены пути оптимизации состояния отдельных группировок. Детально описаны сезонные изменения биотопов зубра – с учетом ландшафтно-климатического зонирования Украины. Предложена оценка качества угодий для зубра.
Рассчитано на зоологов, экологов, охотоведов, специалистов лесной и природоохранной отраслей, студентов экологических, биологических и лесохозяйственных факультетов ВУЗов.

У монографії викладено історію формування вітчизняних субпопуляцій зубра, проаналізовано зміну їхньої чисельності та поширення. Виявлено причини депресії виду, запропоновано шляхи оптимізації стану окремих угруповань. Детально описано сезонні зміни біотопів зубра – з урахуванням ландшафтно-кліматичного зонування України. Запропоновано оцінку якості угідь для зубра.
Розраховано на зоологів, екологів, мисливствознавців, фахівців лісової та природоохоронної галузі, студентів екологічних, біологічних та лісогосподарських факультетів ВУЗів.


Ковалева И.М. Морфофункциональные особенности летательной перепонки рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) в связи с эволюцией отряда. — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины/. — Киев. 2013. – 80 c. (7,7 ум. друк. арк.). – 200 прим. – ISSN 1608-4149. – (Вестник зоологии. Отд. вып. 27)

В работе представлены результаты исследований макро-, микроморфологии и морфогенеза летательной перепонки рукокрылых. Показана мультифункциональность летательной перепонки; обсуждается её роль в газообмене на всех стадиях онтогенеза. Фактический материал, а также привлеченные литературные данные по физиологии, эмбриологии, экологии, палеонтологии и молекулярной генетике позволили проанализировать морфофункциональные перестройки, произошедшие в онто- и филогенезе рукокрылых, и на этой основе разработать представление о возникновении летательной перепонки рукокрылых и эволюционный сценарий происхождения отряда. Особо подчёркивается влияние внешних факторов на процессы морфогенеза.

У роботі подано результати досліджень макро-, мікроморфології та морфогенезу літальної перетинки рукокрилих. Показано мультифункціональність літальної перетинки; обговорюється її роль у газообміні на всіх стадіях онтогенезу. Фактичний матеріал, а також залучені літературні дані з фізіології, ембріології, екології, палеонтології та молекулярної генетики дозволили проаналізувати морфофункціональні перебудови, які відбулися в онто- й філогенезі рукокрилих, і на цій основі розробити уявлення про виникнення літальної перетинки рукокрилих та еволюційний сценарій виникнення ряду. Особливо підкреслено вплив зовнішніх факторів на процеси морфогенезу.


Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В. Біологія: підруч. для 10 кл загальноосвіт. навч. закл. Профільний рівень. – К.: Школяр, 2013. – 360 с.(29,25 ум.друк.арк.). – 3000 прим. – ISBN 978-966-1650-30-4

Межжерін С.В., Лашкова О.І. Ссавці України (довідник-визначник). — /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена/. — К.: Наукова думка, 2013. – 356 с.(22,5 ум.друк.арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-1650-30-4

Давыдов О.Н. Этюды о феномене паразитизма. — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины/. — К.: Инкос, 2013. – 112 с. (6,63 усл. печ. л.) – 500 экз. — ISBN 978-617-598-086-6

Василюк О. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Норенко К., Костюшин В. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Некрасова О. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Куцоконь Ю. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Войцехович А., Мішта А. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Циба А. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена), Парнікоза І., Коломицев Г., Фатікова М., Полянська К. Проектований регіональний ландшафтний парк «Надстугнянський». - /Національний екологічний центр України; Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена; Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного; Дружина охорони природи «Зелене майбутнє»/. – К., 2013. – 78 с. (6,45 ум.друк.арк.)

Кирюшин В. Е. Современные методы борьбы с варроозом пчел. — /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена/ — Житомир: ТОВ „Выбор”, 2013. — 72с. — 300 экз. — ISBN 978-966-02-6952-1

XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Чернівці, 15-18 жовтня 2013 р.): Тези доповідей /І.А. Акімов (відп. ред.). — /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України/. — Київ, 2013. – 183 с. — ISBN 978-966-02-6953-8

  Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Выпуск 15/ Главный редактор Черничко И.И. – / Редакционно-издательский совет «Бранта»/. – Мелитополь. Бранта, 2012. – 186 с. (14,19 усл. печ. стр.). – 500 экз. – ISSN 1994-1722

  Rasmont P. Roberts S.P.M., Michez D., Schweiger O., Franzen M., De Meulemeester T., Tomozei B. & Radchenko V. Atlas of the European Bees: genus Andrena. 1st Edition. STEP Project, Atlas Hymenoptera, Mons, Gembloux. 2013. 457 pp.
http://www.zoologie.umh.ac.be//hymenoptera/page.asp?ID=243

Sarabeev V., Rubtsova N., Yang T., Balbuena J.A. Taxonomic Revision of the Atlantic and Pacific Species of Ligophorus (Monogenea, Dactylogyridae) from Mullets (Teleostei, Mugilidae) with the Proposal of a New Genus and Description of Four New Species – Киев, 2013 – 112 с. (10,1 ум.друк.арк.) – 200 прим. - ISSN 1608-4149. – (Вестник зоологии. Отд. вып. 28)

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua