Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Видання співробітників Інституту

2007 рікЗерова М.Д., Микитенко Г.Н., Нарольский Н.Б., Гершензон З.С. Свиридов С.В., Лукаш О.В.(заст. ген. дир. «Київзеленбуду»), Бабидорич М.М.(с.н.с. Закарпатського інституту агропромислового виробництва); Каштановая минирующая моль в Украине. - / Інститут зоологи им. И.И. Шмальгаузена/. – Киев, 2007. – 87с. (4,9 умов.друк.арк.). - 200 екз.

В монографии рассмотрены биология, фенология, методы мониторинга, а также про¬филактические приемы и химические методы борьбы с опасным вредителем конско¬го каштана — каштановой минирующей молью, нового для Украины инвазионного вида молей-пестрянок. На основании 4 летних наблюдений впервые для Украины обобще¬ны оригинальные данные по биологии имаго и преимагинальных стадий каштановой моли, рассчитаны суммы эффективных температур, и продолжительность жизненно¬го цикла каждой из 4-х генераций моли. Рассмотрена роль паразитов и хищников в регуляции численности этого вредителя, приводится карта, иллюстрирующая распро¬странение каштановой моли в Украине, обсуждаются методы практической защиты каштанов в урбанизированных ландшафтах.

В монографії розг¬лянуті біологія, фенологія, методи моніторингу, а також профілактичні заходи та хімічні засоби боротьби з небезпечним шкідником кінського каштану — каштановою мінуючою міллю, яка є новим для України інвазійним видом молей-строкаток. На ос¬нові 4-річних спостережень вперше для України узагальнено оригінальні відомості щодо біології імаго та преімагінальних стадій каштанової молі, визначено суми ефек¬тивних температур і тривалість життєвого циклу кожної з 4-х генерацій молі. Розгля¬нуто роль паразитів та хижаків у регулюванні чисельності цього шкідника, вміщено карту, яка ілюструє поширення каштанової молі в Україні, обговорено методику за¬хисту каштанів в урбанізованих ландшафтах.


Давыдов О.Н., Абрамов А.В., Темниханов Ю.Д. Ветеринарно-санитарный контроль пищевых гидробионтов. – /Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена, Центральная государственная лаборатория ветеринарной медицины/. – Черкассы, АТН. – 2007.- 458с.(4,12 умов. друк. арк.).- 500 экз. – ISBN 978-966-2980-54-7

В книге изложены общие данные о пищевой ценности культивируемых водных животных (рыбы, ракообразные и моллюски), методы инспектирования рыбы и рыбных продуктов, приведены краткие сведения о паразитах и болезнях пресноводных и морских гидробионтов внутренних и прибрежных акваторий Черного и Азовского морей Украины.
Детально рассматриваются вопросы визуальной оценки болезней гидробионтов, вызываемых патогенами различной природы; санитарно-микробиологического, паразитологического и токсикологического контроля; ветеринарно-санитарной экспертизы поступающих на рынки импортируемых и экспортируемых пищевых гидробионтов; вопросы мирового опыта охраны здоровья водных животных.
Книга рассчитана на ветеринарных и медицинских врачей, биологов, ихтиопатологов, рыбоводов, работников рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих отраслей, рыбохозяйственных и ветеринарных НИИ, университетов и институтов.

У книзі викладені загальні дані про харчову цінність культивованих водних тварин (риби, ракоподібні та молюски), методи інспектування риби та рибних продуктів, наведені короткі дані про паразитів і хвороби прісноводних та морських гідробіонтів внутрішніх та прибережних акваторій Чорного та Азовського морів України.
Детально розглядаються питання візуальної оцінки гідробіонтів, спричинених патогенами різної природи, санітарно-мікробіологічного, паразитологічного та токсикологічного контролю, ветеринарно-санітарної експертизи імпортованих та експортованих харчових гідробіонтів, що надходять на ринки, питання світового досвіду збереження здоров'я водних тварин.
Книга розрахована на ветеринарних та медичних лікарів, біологів, іхтіопатологів, рибоводів, робітників рибо добувних та рибопереробних галузей, рибогосподарських та ветеринарних НДІ, університетів та інститутів.


Давыдов О.Н.; Глистные болезни человека, приобретаемые от животных. - /Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України/ – Киев. „ИНКОС”, 2007. – 112 с. – ISBN – 966-8347-47-1.

   

Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В.(Поліський природничий заповідник), Мішта А.В., Коцержинська І.М. Фауна хребетних тварин національного природного парку «Деснянсько-Старогутський».-/Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський», Інститут зоології ім.. І.І. Шмальгаузена НАН України/. – Суми. Козацький вал, 2007. -118с. (6,12 ум. друк. арк.). – 350 екз. –ISBN 978-966-358-043-2

У колективній монографії наводиться анотований список хребетних тварин національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" та прилеглих територій Новгород-Сіверського Полісся. Подано зоогеографічну характеристику регіону, історичні аспекти вивчення фауни хребетних, методики досліджень, належність до вітчизняних та міжнародних Червоних книг і природоохоронних конвенцій. Вміщено видові нариси щодо розповсюдження, чисельності та особливості біології 340 видів хребетних тварин, в т.ч. 1 виду міног, 39 видів риб, 12 видів земноводних, 7 видів плазунів, 217 видів птахів, 64 видів ссавшв. Особлива увага приділена рідкісним видам та тим, які знаходяться в регіоні на межі ареалу.

В коллективной монографии приводится аннотированный список позвоночных животных национального природного парка "Деснянско-Старогутский" и близлежащих территорий Новгород-Северского Полесья. Представлена зоогеографическая характеристика региона, исторические аспекты изучения фауны позвоночных, методики исследований, принадлежность к отечественным и международным Красным книгам и природоохранным конвенциям. Помещены видовые очерки относительно распространения, численности и особенности биологии 340 видов позвоночных животных, в т.ч. 1 вид миног, 39 видов рыб, 12 видов земноводных, 7 видов пресмыкающиеся, 217 видов птиц, 64 видов млекопитающих. Особое внимание уделено редчайшим видам и тем, которые находятся в регионе на границе ареала.


Колективні монографії, в підготовці яких брали участь співробітники Інституту зоології

Костюшин В., Куземко А., Онищенко В., Чорна Г., Таращук С., Деркач О., Мішта А. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. -/Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл/. Київ, 2007.-92с.( 3,8 умов. друк. арк.)


Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі. Каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів. -/ Громадська організація «Веселий дельфін»/-Київ, 2007.-108с.(4,5 умов. друк. арк.)


Екологія Голосіївського лісу. -/ Національний аграрний університет України/. – Київ. Фенікс, 2007.- 336с.(19,53 умов. друк. арк.).- 300.- ISBN 978-966-651-461-8


Куйбіда В.В., Гаврись Г.Г., Лопатинська В.В. Зоологія хребетних. Практикум: посібник з навчально-польової практики. -/Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Інститут зоології ім.. І.І.Шмальгаузена/. – Київ. Міленіум, 2007.-210с.(12,7 умов. друк. арк.).- 1000 екз. – ISBN 978-966-8063-3


Зерова М.Д., Свиридов С.В., Нарольський М.Б., Лапа О.М., Нікітенко Г.М., Лукаш О.В., Баженова Т.М. Каштанова мінуючи міль. -/Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена/.- Київ, 2007.- 48с.(3 умов. друк. арк.)


Природа Українського Придунав`я та Чорного моря. Посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл / Карпова Г.О., Мальцев В.І., Титар В.М. та ін. — Київ, 2007. — 184с. (13 умов. друк. арк.)

Методичні рекомендації:

  Методики інвентаризації та оцінки сучасного стану біорізноманіття природних комплексів та ландшафтів, необхідних для формування регіональних екологічних мереж / Під заг. ред. В.Д. Сіохіна. – Мелитополь : Бранта, 2007. – 126 с. (15,85 умов. друк. арк.)
     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua