Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

ВІДДІЛ ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ ОСНОВ СИСТЕМАТИКИ


Загальний напрямок досліджень

Генетичні механізми еволюційних перетворень та процеси змін біорізноманіття, актуальні для збереження і раціонального використання ресурсів тваринного світу.

Історія, напрями діяльності і головні результати

Відділ заснований 01. 02. 2000 р. Завідувачем відділу було призначено провідного наукового співробітника, доктора біологічних наук С. В. Межжеріна. Першопочаткове завдання – організація та проведення еволюційно-генетичних досліджень тварин на рівні молекулярних і генних маркерів у межах планової теми Інституту. У подальшому поле досліджень розширено. Зараз головними напрямами слід вважати: пошук закономірностей еволюційно-генетичних перебудов несталих таксономічних комплексів у просторі і часі; генетичний скринінг криптичних угруповань; виявлення зон генетичної нестабільності; ГІС-моделювання ареалів та зон гібридизації з акцентуванням на глобальні кліматичні зміни; розв’язання спірних питань таксономії вразливих видових комплексів за допомогою ДНК-секвенування. Пріоритетні результати отримані за останні 10 років: положення, що клонове партеногенетичне відтворення є більш ефективним ніж стандартний амфіміксис (Межжерін С.В.); ревізія стану та оцінка динаміки тваринних ресурсів України за останній 100 років (Межжерін С.В.); прояв генетичної нестабільності у клонових щипівок роду Cobitis, що спостерігається в найбільш забруднених річкових системах Правобережжя (Межжерін С.В., Циба А.О.); ревізія видового складу річкових раків роду Astacus Східної Європи з доказом наявності двох нових видів (Межжерін С.В., Костюк В.С., Жалай О.І.); докладний опис явища гіперваріабельності дощових червів (Межжерін С.В., Гарбар О.В. та інші); обгрунтування феномену різноякісності клонів гіногенетичних карасів (Межжерін С.В., Кокодій С.В. Пухтаєвич П.П.); виявлення триплоїдного міжродового гібридного біотипу щипівок Cobitis-Sabanejewia (Межерін С.В., Пухтаєвич П., Циба А.О.), опис клонової структури партеногенетичних довгоносиків родини Сurculionidae і підтвердження їх синтетичного походження шляхом множинних гібридизацій від сучасних видів (Морозов-Леонов, М.Ю.), розроблені засади ГІС-прогнозу поширення інвазивних видів, простежена інвазія азійського сонечка (Harmonia axyridis) в Україні та вивчене значення епігенетичної структури цього виду для адаптації в нових умовах існування (Титар В.М.), філогенетична та філогеографічна ревізія родів Spermophilus та Sicista (Русін М. Ю).

Публікації

За період існування відділу вийшло з друку 7 монографій, 11 підручників і посібників з грифом МОН, 3 словники і 5 навчальних електронних видань; 371 журнальна стаття, з яких 102 розміщені у наукометричній базі Scopus.

Головні наукові публікації >>


Цитування

Посилання на наукові праці співробітників в публікаціях на рівні бази Scopus складає в межах 15-30 на рік (Межжерін С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Русін М.Ю., Титар В.М., Кокодій С. В., Жалай О.І.), найбільший рівень цитувань в базі Scopus за індексом Гірша сягає 13 (Межжерін С.В.)

Науково-організаційна діяльність

Співробітники є членами робочих вчених рад (Інституту зоології, Наукової установи «Велика Українська енциклопедія»), спеціалізованої вченої ради Інституту зоології, членами редакційних колегій низки наукових журналів, Червоної книги України, Великої Української енциклопедії. Виступають опонентами дисертацій, рецензентами наукових програм та друкованих праць, готують відповіді на офіційні запитання державних органів (Кабінету Міністрів, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Міністерства екології, Державної фіскальної служби).

Кадровий склад

За час існування у відділі працювали 20 співробітників: 18 науковців з науковим ступенем і два інженери вищої категорії. Зараз у відділі працюють два доктори і сім кандидатів наук, що виконують дев’ять наукових розділів. Чотири співробітники (Шуваліков В.Б., Ткаченко В.О., Ісаєва Н.М., Заводнікова Н.С.) вийшли на пенсію, двоє (Дзеверін І.І., Гхазалі М.А.) перейшли до відділу еволюційної морфології, двоє (Лашкова О. І., Федоренко Л.В.) працюють в інших установах України, а Березовська О.П, Янчуков В.О., перебувають за кордоном. Г. І. Алексеєва (1949-2007р.р.) передчасно пішла від нас.

Педагогічна діяльність

В.Б. Шуваліков та С.В. Межжерін викладали в ННЦ Інституті біології та медицини Національного університету ім. Тараса Шевченко, де читали курс лекцій «Еволюційна генетика», С.Ю. Морозов-Леонов веде практичні заняття з курсу медичної паразитології, С.В. Межжерін протягом 15 років викладав в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

У відділі пройшли навчання в аспірантурі 12 спеціалістів, ще шість були офіційними пошукачами. Всього з урахуванням аспірантів та пошукачів інших установ, наукове керівництво яких здійснювалося у відділі, було захищено 24 кандидатських дисертацій. В межах відділу підготовлені та захищені чотири докторських дисертації: дві співробітниками відділу і дві докторантами Житомирського держуніверситету (науковий консультант С.В. Межжерін).Захищені дисертації:

 

Докторські:

1. Дзеверін І.І. Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих. Київ (2012 р.)

2. Гарбар О.В. Гібридизаційні явища та їх еволюційне значення на прикладі дощових червів та легеневих молюсків. (2012 р.).

3. Янович Л.М. Перлівницеві Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) в сучасних екологічних умовах України (стан популяцій, особливості статевої структури і розмноження, біоценотичні зв’зки та фауна) (2013 p.).

4. Морозов-Леонов С.Ю. Гібридизація амфібій: структура популяцій, еволюційні наслідки, статус гібридних біотипів (2014 р.)

Кандидатські:

1. Морозов-Леонов С. Ю. Генетичні процеси в гібридних популяціях зелених жаб Rana esculenta L. complex України. (1998 р.);

2. Янчуков О. В. Структура гібридної зони між Bombina bombina і Bombina variegata (Anura, Discoglossidae) в Прикарпатті України. (2002 р.);

3. Некрасова О. Д. Структура популяцій і гібридизація зелених жаб Rana esculenta complex урбанізованих територій Середнього Придніпров’я. (2002 р.);

4. Лашкова О. І. Лісові миші, Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація. (2003 р.);

5. Лисецька Т. Ю. Структура комплексу щипівок родів Cobitis і Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) басейну Середнього Дніпра та р. Сіверський Донець. (2004 р.);

6. Куртяк Ф. Ф. Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп. (2004 р.);

7. Федоренко Л.В. Систематична, біологічна, морфологічна та генетична структура оселедців роду Alosa (Clupereiformes, Alosinae) р. Дунай. (2006 р.);

8. Жалай О. І. Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зелених жаб комплексу Rana esculenta фауни України. (2007 р.);

9. Власенко Р. П. Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи. (2008 р.);

10. Павленко Л. І. Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes: Cobitidae) в Україні. (2008);

11. Кокодій С. В. Природна гібридизація золотого карася Carassius carassius (L., 1758) зі сріблястим C. auratus (L., 1758) s. lato в басейні Дніпра. (2010 р.);

12. Ґхазалі М. А. Одонтометрична мінливість нічниць, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти. (2010 р.);

13. Соболенко Л. Ю. Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів. (2010 р.).

14. Ростовська О. В. Географічні закономерності змін структури поселень гібридних зелених жаб Pelophylax esculentus complex (Linnaeus, 1758) в межах України. (2011 р.)

15. Васільєва Л. А. Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість та статева структура. (2011 р.)

16. Коцюба І. Ю. Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних партеногенетичних дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України. (2011 р.)

17. Коршунова О. Д. Аловидова структура і інтрогресивна гібридизація у ставковика великого Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) s. lato (Gastropoda, Pulmonata) в межах України. (2012 р.)

18. Верлатий Д. Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровского басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів. (2012 р.)

19. Куліш А. В. Структура і динаміка поселень карасів (Сarassius Jarocki, 1822) водойм Східної України. (2013 р.)

20. Русін М. Ю. Рідкісні та зникаючі види гризунів степової зони Східної України. (2013 р.)

21. Костюк В. С. Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Аstacidae Latreille, 1802-1803 фауни України (2013).

22. Циба А.О. Сучасна іхтіофауна річки Стугна, як віддзеркалення стану рибного населення малих річок басейну Середнього Дніпра (2014)

23. Андрійчук Т.В. Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз (2015)

24. Пухтаєвич П.П. Каріотипова мінливість і структура диплоїдно-поліплоїдних гібридних комплексів риб родів Сarassius Nilsson, 1832 та Сobitis Linnaeus, 1758 Правобережного Українського Полісся (2016)

25. Рашевська Г.В. Гризуни зональних ландшафтів Правобережного Степу України: видовий склад поширення і чисельність (2018).

 

Наші дисертанти

Майбутні кандидати наук:

Салій Т.В. Порівняльний аналіз аборигенної (Сobitis taenia) та інвазійної (С. eleongatoides — taenia — tanaitica) форм щипівок (Cypriniformes, Cobitidae) в Дніпровському басейні: порівняльний аналіз за низкою адаптивних ознак (Захист планується в 2019 р.)

Улюра Є. М. Фауністичні комплекси наземних хребетних відвалів гірничовидобувної промисловості Донбасу: структура, формування та моделювання. (Захист планується в 2019 р.)

Чайка Ю. Ю. Географічний партеногенез та особливості репродукції диплоїдного Aporrectodea. caliginosa та триплоїдного Aporrectodea trapezoides орних червив (Lumbricidae). (Захист планується в 2021-22 р.)

Мошківський І.М. Дрібні наземні ссавці Житомирського Полісся (Захист планується в 2022 р.)

Терещенко В.О. Моделювання еволційно-екологічних і мікроеволюційних процесів в підродині справжніх мишей (Murinae), акцентоване на Палеарктичні види. (Захист планується в 2021-22 рр.)

Майбутні доктори наук

Милобог Ю.В. Фауна, зміни чисельності та прогнозування змін ареалів птахів ряду Соколоподібних (Falconiformes) Понтокаспійського регіону степової зони Європи

Смаголь В.М. "Сучасний стан та шляхи оптимізації ресурсів ратичних в Україні".

 


Контакти: тел. завідуючого 044 234- 30-38. (роб.); 063 263-66-63 (моб.)


 

Співробітники відділу:

Межжерін Сергій Віталійович, завідуючий відділом, доктор біологічних наук, професор.

Наукові інтереси: еволюційна систематика, гібридизація, поліплоїдія, партеногенез, ресурси тваринного світу.

e-mail: s.mezhzherin (at) gmail.com

Публікації

Цитування (MsWord, 350 kb)

Титар Володимир Михайлович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси: еволюційні трансформації видів в антропогенному середовищі, вивчення просторової структури популяцій модельних видів тварин із залученням технологій геоінформаційних систем, створення моделей екологічних ніш, прогнозування змін.

e-mail: vtytar (at) gmail.com

Публікації

Морозов-Леонов Святослав Юрійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси: еволюційна генетика та біологія гібридних комплексів амфібій та партеногенетичних форм твердокрилих.

e-mail: MORLEONE2000 (at) yahoo.com

Публікації

Жалай Олена Іллівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: генетична структура диплоїдно-поліплоїдних комплексів безхребетних тварин.

e-mail: zhalai (at) ukr.net

Публікації

Козиненко Ірина Іванівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: імуногенетика, поширення збудників зоонозів.

e-mail: kozinenko (at) gmail.com

Публікації

Кокодій Сергій Валентинович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Наукові інтереси: популяційні та генетичні дослідження гібридних та одностатевих карасів.

e-mail: Kokodiy.sergey (at) gmail.com

Публікації

Ростовська Ольга Вікторівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: геногеографічні та цитогенетичні особливості деяких гібридних комплексів риб та амфібій фауни Украіни

e-mail: o.rostovskaya (at) gmail.com

Публікації

Русін Михайло Юрійович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: філогенетична та філогеографічна ревізія родів Spermophilus та Sicista, зоогеографія і популяційна екологія.

e-mail: ellobius.talpinus (at )gmail.com

Публікації

Циба Антон Олексійович, кандидат біологічних наук,молодший науковий співробітник.

Наукові інтереси: іхтіофауна малих річок, гібридизаційні процеси у риб.

e-mail: tsyba1974@gmail.com

Публікації

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019