Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[ Лабораторія популяційної екології ]


Атамась Наталя Сергіївна

кандидат біол. наук, науковий співробітник

Голова Ради молодих дослідників

Відділення загальної біології НАН України


Головні інтереси

Екологія колоніальних водно-болотних птахів, тваринні та рослинні угруповання трансформованих водойм, інвазійні процеси в трансформованих екосистемах, сінурбізація фауни. Популяризація науки та екопросвіта.

Співорганізатор проекту «Дні науки» та Київський клуб «Еволюція»

 

E-mail: atamasnataly (at) gmail.com

Research Gate >>>


Список основних публікацій

станом на березень 2019 р.

1. Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Атамась Н.С., Кушка Т.Я., Негода В.В. До орнітофауни середньої течії Десни // Беркут. – 1999. – Т. 8, вып. 1. – С. 108-110.

2. Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Атамась Н.С., Негода В.В., Потапова О.О., Шкрабалюк О.П. До орнітофауни долини р. Снов (Чернігівська область) // Беркут. – 2000. – Т. 9, вып. 1-2. – С. 87-89.

3. Атамась Н.С. Використання пелеток птахів родини Laridae під час вивчення мікротеріофауни // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2002. – вип. 30. – С. 3-7. http://www.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/30/Fauna/01/01.pdf

4. Атамась Н.С., Недря Я.С. Птахи у підземеллях Криму // Фауна печер України (під ред. Загороднюка І.В.). – Київ, 2004. – С. 87-89. – (Серія: Праці Теріологічної Школи, вип. 6.) http://www.terioshkola.org.ua/library/troglo/troglo-2004-part3.pdf

5. Атамась Н.С., Лопарев С.А. Трофические связи чайки-хохотуньи Larus cachinnans (Laridae, Charadriiformes), на Среднем Днепре // Вестник зоологии. – 2005. – Том 39, № 2. – С. 47-55. http://www.v-zool.kiev.ua/pdfs/2005/2/06_Atamas_Loparev.pdf

6. Загороднюк И.В., Атамась Н.С. Морфологическая дифференциация хомяков (Cricetidae) Восточной Европы: диагностический вес признаков и структура таксономических отношений // Доповіді НАНУ. – 2005. – № 4. – С. 153-160.

7. Атамась Н.С. Механизм вселения чайки-хохотуньи (Larus cachinnans Pall.) в экосистемы Среднего Днепра // Тез. док. Второго межд. симпоз. по изучению инвазийных видов “Чужеродные виды в Голарктике”, Борок Ярославской обл., Россия, 27 сентября – 1 октября 2005. – Рыбинск-Борок. – 2005. – С. 186-187.

8. Атамась Н.С., Товпинец М.М. Ссавці в живленні хижих птахів на Луганщині: загальний огляд даних // Теріофауна сходу України, Луганськ, 2006. – С. 260-267. – (Серія: Праці Теріологічної Школи, вип. 7.) http://www.terioshkola.org.ua/library/pts7-kondrat/pts7-52-atamas-(diet).pdf

9. Годлевска Є.В., Вишневский Д.В., Атамась Н.С. Синантропизация фауны: вопросы терминологии // Фауна в антропогенному середовищі, Луганськ, 2006. – С. 6-13. – (Серія: Праці Теріологічної Школи, вип. 8.) http://www.terioshkola.org.ua/library/pts8-synantr/pts8-11godlevska.pdf

10. Атамась Н.С. Особенности экологии чайки-хохотуньи Larus cachinnans (Laridae, Charadriiformes) в гнездовой период на закрытых континентальных водоемах Украины // Вестник зоологии – 2007. – т. 41, вып. 4 – С. 327-336. http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2007/4/04_Atamas.pdf

11. Атамась Н.С. К вопросу о межвидовой конкуренции за рыбные корма чайки-хохотуньи (Larus cachinnans) – нового вида в экосистемах Среднего Днепра // Тез. док. Межд. научной конф. “Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем”, Ростов-на-Дону, Россия, 5-8 июня 2007. – Ростов-на-Дону. – 2007. – С. 36-38.

12. Атамась Н.С., Лопарев С.О. Характер живлення жовтоногого мартина (Larus cachinnans Pall., 1811) рибними кормами на Середньому Дніпрі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Біологія. — 2008. — т 1. — С. 34–44.

13. Атамась Н.С., Лопарев С.О. Кормодобувні стратегії та біотичні взаємодії жовтоногого мартіна (Larus caсhinnans Pall.) — адвентивного виду на Середньому Дніпрі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. — 2008. — вип. 23 — С. 5–11. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/biol/2008_23/23/Atamas.pdf

14. Атамась Н.С. К гнездовой экологии кулика-сороки (Haemantopus ostralegus) на Каневском водохранилище // Тез. доп. Міжнар. наук. конф. “Кулики Северной Евразии: распространение, миграции, охрана” (Росія, Ростов-на-Дону, 10-12 листопада, 2009 р.) – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 7-8.

15. Атамась Н.С. Изменение орнитофауны колониальных околоводных птиц Каневского водохранилища за последние 30 лет // Тез. доп. Міжнар. науково-практ. конф. “Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов ” (Білорусія, Мінськ, 18-20 листопада, 2009 р.) – Минск, 2009. - С. 23-26.

16. Атамась Н.С. Лопарев С.А. Современное состояние поселений колониальных околоводных птиц Каневского водохранилища // Беркут. – 2009. – Т. 18, вип. 1-2. – С. 1-15. http://aetos.kiev.ua/pdf/berkut/berkut18.pdf

17. Атамась Н.С., Кукшин О.О. Колоніальні коловодні птахи заказника “Ольгин острів” та його околиць (м. Київ) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16., вип. 1. – С. 52-55. http://aetos.kiev.ua/zsu/zsu16-1/zsu16-1-9.pdf

18. Атамась Н.С., Матейчик В.И. Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вип. 1-2. – С. 53-57. http://aetos.kiev.ua/zsu/zsu17/zsu17-9.pdf

19. Атамась Н.С. Изменение структуры сообщества крачек в связи с трансформацией водной растительности (анализ рода Chlidonias на водохранилищах Среднего Днепра) // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Труды научной конференции. – Сомовская библиотека. Вып. 1. – Кн. 1. – Харьков. 2011. – С. 301-315.

20. Атамась Н.С., Лопарев С.А., Кукшин А.А. К вопросу о распространении и изменении численности гнездящихся видов сов в г. Киеве // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы. Труды VI Международной конференции по соколообразным и совам Северной Евразии (г. Кривой Рог, 27-30 сентября 2012 г.). – С. 79-86.

21. Атамась Н.С. Пространственно-временная структура поселений адвентивных видов колониальных околоводных птиц в условиях зарастания водных экосистем (на примере водохранилищ Среднего Днепра) // Теоретические аспекты колониальности у птиц. Сб. статей. – Ростов-на-Дону, изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С. 25-33.

22. Кузьменко Т.М., Атамась Н.С. Щільність населення вівсянки садової у полезахисних лісосмугах Східного Полісся та Лісостепу // Беркут. – 2011. – Т. 20, вип. 1-2. – С. 123-126. http://aetos.kiev.ua/pdf/berkut/berkut20.pdf

23. Атамась Н.С., Парнікоза І.Ю. Асоціація Trapetum natantis Mull. et Gors. як важливий кормовий та гніздовий біотоп в умовах водосховищ Середнього Дніпра // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. Мат-ли робочого семінару. – Київ-Львів, 2012. – С. 181-187.

24. Атамась Н.С., Кукшин А.А. К вопросу о современном состоянии поселений и питании серой цапли (Ardea cinerea) в Киевской области // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – вип. 3. – 2012. – С. 68-78.

25. Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н., Атамась Н.С. Кулик-сорока (Haemantopus ostralegus) в Среднем Поднепровье // Беркут. – 2012. –Т.21, вип. 1-2. – С. 68-78.

26. N.S. Atamas’ Distribution and numbers of Chlidonias terns in reaction to changes in floating water vegetations at water bodies in the Middle Dnieper, Ukraine // Material of 37th Annual Waterbird Society Meeting. – Wilhelmshaven. 2013. – P. 105

27. Атамась Н.С., Швидкая З.Ю. Современное состояние состояние малой крачки (Sterna albifrons) Среднего Поднепровья // Збірник праць Зоологічного музею. - 2014. - № 45. - С. 57-64

28. Atamas’ N. S., Tomchenko O. V. Influence of spring flood’s water level on the distribution and numbers of terns (on example of Lower Desna River) // Vestnik zoologii, 2015, 49 (5), P. 439-446.

29. Peskov V. N., Franchuk M. V., Atamas’ N. S. Growth processes in the postembryonic development in altricial birds (on the example of Songthrush, Turdus philomelos): a multivariate approach // Vestnik zoologii, 2015, 49 (5), P. 459-466.

29. Атамась Н.С. Экспансия и рост численности белощекой крачки (Chlidonias hybrida) – вида-вселенца на водохранилищах Среднего Днепра // Тезисы докладов XIV Международной орнитологической конференции Северной Евразии (18–24 августа 2015 г. Алматы, Казахстан), - Алматы, - с. 44-45.

30. Атамась Н.С. К вопросу о численности береговушки Riparia riparia на Среднем Поднепровье // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – вип. 5. – 2015. – С. 48-56

31. Атамась Н.С., Міськов А.В. До орнітофауни негоробиних птахів долини ріки Сейм (Україна) // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – вип. 7. – 2016. – С. 29-34.

32. Гаврилюк М.Н., Атамась Н.С., Грищенко В.Н., Илюха А.В., Яблоновская-Грищенко Е.Д. Современное состояние популяции чайки-хохотуньи (Larus cachinnans) на среднем Днепре // // Беркут. 24 (2): 128-138-44. 2015.

33. Атамась Н.С., Томченко О.В Распределение куликов в послегнездовой период на нижнeй и средней Деснe // Беркут. 25 (1): 40-44. 2016. http://aetos.kiev.ua/berkut/berkut25-1/berkut25-1-05.pdf

36. Атамась Н.С., Костюшин В.А. Большой баклан в Украине: численность, территориальное распределение и их изменения (под ред. В.А. Костюшина, П.И. Горлова, В.Д. Сиохина). Глава 2.2.6. Киевское и Каневское водохранилище // Вестник зоологии. Отдельный выпуск 34. – 2016. – С. 214-219.

37. Dayton J., Ledwon M., Paillisson J.-M., Atamas N., Szczys P. Genetic diversity and population structure of the Eurasian Whiskered Tern (Chlidonias hybrida hybrida), a species exihibiting range expansion // Waterbirds. – 40 (2). – 2017. – 105-117.


     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019