Nikolai Yunakov
Project Administrator
Natural History Museum, University of Oslo, Norway
Responsibilities: Database Maintanance, General Taxonomy, Zoological Nomenclature and Taxonomic backbone consistency, Systematic Entomology
Expertise: Curculionoidea

Boris Loboda
Database Developer & Administrator
Ukrainian Entomological Society

Nadiya Sytschak
Administrator
Institute of Ecology of the Carpathians, Lviv, Ukraine
Responsibilities: Database Maintanance, General Taxonomy, Botanical Nomenclature and Taxonomic backbone consistency, Plant Systematics
Expertise: Botany

Valery Korneyev
Administrator
Schmallhausen Institute of Zoology, Kyiv, Ukraine
Responsibilities: Database Maintanance, General Taxonomy, Zoological Nomenclature and Taxonomic backbone consistency, Systematic Entomology
Expertise: Diptera

Alexander Slutsky
Macro-Photographer
Ukrainian Entomological Society
Expertise: Lepidoptera

Alexander Drogvalenko
Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Expertise: Coleoptera

Alexey Kovalev
Zoological Institute RAS, St. Petersburg, Russia
Expertise: Coleoptera

Eugene Karolinsky
Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Expertise: Odonata

Mikhail Rusin
Schmallhausen Institute of Zoology, Kyiv, Ukraine
Responsibilities: Database Maintanance, General Taxonomy, Zoological Nomenclature and Taxonomic backbone consistency
Expertise: Mammalia: Rodentia

Yuliya Krasylenko
Expertise: Botany

Vladyslav Mirutenko
Uzhhorod National University
Expertise: Coleoptera: Cleroidea

Principal Contributors
Viktor Demchenko, Vitaly Nazarenko, Semyon Volovnik, Rostislav Filimonov, Alexander Zinenko, Victor Sevidov, Sergey Ryzhnov, Roman Stepoviy, Rostyslav Yurechko, Gennadiy Golovko, Nazar Smirnov, Ruslan Mishustin, Tatjana Sova, Ruslan Gleb, ‎Dmytro Komarovskyi‎

Online: Gansucha and 4 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 5.5.30,   MySQL v. 5.5.46-log (mysqli).