Фауна України

том 8, випуск 2, частина 2

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Том 8: Риби, Випуск 2. Коропові, Частина 2. Шемая, верховодка, бистрянка, плоскирка, абраміс, рибець, чехоня, гірчак, карась, короп, гіпофтальміхтіс, аристихтис / Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. - Київ: Наукова думка, 1983. - 360 с.

Приведено монографическое описание 19 видов и подвидов рыб семейства карповые. Видовые очерки включают данные о синонимике вида, оригинальные диагнозы, сведения о морфологии, размерно-возрастной, половой, экологической и географической изменчивости и распространении рыб. Экологические материалы освещают образ жизни, миграции, структуру нерестового стада, плодовитость, нерест, питание, рост, упитанность рыб, их возможных врагов, конкурентов и паразитов. Рассматривается хозяйственное значение рыб. Работа иллюстрирована многочисленными таблицами, оригинальными рисунками. Для зоологов - фаунистов и систематиков, ихтиологов, специалистов рыбного хозяйства и рыбоохранных учреждений, преподавателей и студентов вузов. Ил. 20. Табл. 142. Библиогр. с. 329-354.

Наведено монографічний опис 19 видів і підвидів родини коропові. Видові нариси містять дані з синоніміки виду, оригінальні діагнози, відомості щодо зовнішньої морфології, розмірно-вікової, статевої, екологічної та географічної мінливості, поширення риб. Екологічні матеріали висвітлюють спосіб життя, міграції, структуру нерестового стада, плодючість, нерест, розвиток, живлення, ріст, вгодованість риб, вказують на їх можливих ворогів, конкурентів і паразитів. Визначається господарське значення риб. Працю ілюстровано численними таблицями, оригінальними рисунками. Для зоологів - фауністів і систематиків, іхтіологів, фахівців рибного господарства і рибоохоронних установ, викладачів і студентів вузів.

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України