Фауна України

том 29, випуск 9

Фауна України [Текст] в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Т. 29: Молюски, вип. 9. Перлівницеві, кулькові (Unionidae, Cycladidae) / А. П. Стадниченко. - Київ: Наукова думка, 1984. - 384 с.

В монографии обобщены результаты многолетних исследований автора и литературные сведения по видовому составу фауны перловицевых и шаровковых Украины, их морфофизиологическим особенностям, распространению, экологии, практическому значению. Даны таблицы для определения подсемейств, родов, подродов, видов и внутривидовых таксонов.

Для зоологов, гидробиологов, преподавателей биологии высших и средних учебных заведений, аспирантов и студентов.

Ил. 126. Табл. 40. Библиогр.: с. 351-364.

 

В монографії узагальнено результати багаторічних досліджень автора і літературні відомості щодо видового складу фауни перлівницевих і кулькових України, їх морфофізіологічних особливостей, поширення, екології, практичного значення. Наведено таблиці для визначення підродин, родів, підродів, видів і внутрішньовидових таксонів.

Для зоологів, гідробіологів, викладачів біології вищих і середніх учбових закладів, аспірантів та студентів.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України