Фауна України

том 27, випуск 3

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Том 27, Вип. 3. Щелепнороті циклопоподібні, циклопи (Cyclopidae ) / В. І. Монченко. - Київ: Наукова думка, 1974. - 452 с.

У монографії узагальнено дослідження автора та літературні відомості щодо фауни циклопів України та суміжних районів, представлено відомості про будову їх тіла, спосіб життя, господарське значення, поширення не лише в межах республіки й Радянського Союзу, а й по всьому ареалу; представлено таблиці для визначення підродин, родів, підродів. видів, підвидів або форм - усього близько 90 видових таксонів.

Розрахована на зоологів - фауністів і систематиків, гідробіологів, які вивчають населення прісних та морських вод, а також викладачів-біологів вищих і середніх учбових закладів, аспірантів та студентів старших курсів.

 

В монографии обобщены исследования автора и литературные сведения относительно фауны циклопов Украины и сопредельных районов, представлены сведения о строении их тела, образе жизни, хозяйственном значении, распространении не только в пределах республики и Советского Союза, а и по всему ареалу; представлены таблицы для определения подсемейств, родов, подродов. видов, подвидов или форм - всего около 90 видовых таксонов.

Рассчитана на зоологов - фаунистов и систематиков, гидробиологов, которые изучают население пресных и морских вод, а также преподавателей-биологов высших и средних учебных заведений, аспирантов и студентов старших курсов.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України