Фауна України

том 26, випуск 3

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ : Наукова думка, 1956 -

Том 26: Вищі раки, Вип. 3. Річкові раки / С. Я. Бродський. - Київ : Наукова думка, 1981. - 212 с.

В монографии обобщены многолетние исследования автора по экологии, систематике речных раков Украины и смежных территорий; представлены сведения о строении тела, эколого-популяционной динамике, распространении речных раков не только в пределах республики и Советского Союза, но и по всему ареалу, даны таблицы для определения подсемейств, родов, видов и подвидов - всего более 20 видовых и подвидовых таксонов. Особое внимание обращено на промысловые запасы речных раков в водоемах республики, рациональную организацию их промысла и охраны.

Рассчитана на зоологов - фаунистов и систематиков, гидробиологов, специалистов в области рыбного и сельского хозяйства, преподавателей и студентов, высших и средних учебных заведений.

Ил. 92. Табл. 28. Библиогр.: с. 191-202.

В монографії узагальнено багаторічні дослідження автора з екології, систематики річкових раків України та суміжних територій; представлено відомості про будову тіла, еколого-популяційну динаміку, поширення річкових раків не лише в межах республіки й Радянського Союзу, а й по всьому ареалу, дано таблиці для визначення підродин, родів, видів і підвидів - усього понад 20 видових і підвидових таксонів. Особливу увагу звернуто на промислові запаси річкових раків у водоймах республіки, на раціональну організацію їх промислу та охорони.

Розрахована на зоологів - фауністів і систематиків, гідробіологів, фахівців в галузі рибного та сільського господарства, викладачів і студентів вищих та середніх учбових закладів.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України