Укр Eng
 

 

[Department of Invertebrate Fauna and Systematics]

Список публікацій
старшого наукового співробітника лабораторії зоогеографії
відділу фауни та систематики безхребетних
Бабка Романа Вікторовича

1. Кравченко В.М., Бабко Р.В. Динамика численности инфузорий реки Псел // Современные проблемы протозоологии. Материалы III Всесоюзного съезда протозоологов, Вильнюс, 1982. – С. 182.

2. Ковальчук А.А., Бабко Р.В. Потребление кислорода инфузориями при различных его концентрациях в воде // Современные проблемы протозоологии. Материалы IV Всесоюзного съезда протозоологов, Л., Наука, 1987. – С. 57-58.

3. Ковальчук А.А., Бабко Р.В. Сравнительная характеристика структуры и эффективности функционирования сообществ донных инфузорий водохранилищ Днепровского каскада и их притоков при различных уровнях антропогенного влияния // Влияние водохранилищ на водно-земельные ресурсы. Тез. докл. научно-практ. координационного совещания. – Пермь, 1987. – С. 112-114.

4. Ковальчук А.А., Бабко Р.В., Ковальчук Н.Е. Состояние изученности и перспективы изучения пресноводных свободноживущих инфузорий Украины.- Ч.1 // Ред. Гидробиол. журн.- Киев, 1987.- 24 с. Деп. в ВИНИТИ 16.04.87 г., № 3948-В87.

5. Бабко Р.В., Ковальчук А.А. Функциональная роль инфузорий в экосистемах малых рек Полесья (на примере р. Таль) // Тез. докл. конф. “Проблемы экологии Прибайкалья”. - Ч. 3.- Иркутск.- 1988. – С. 6.

6. Ковальчук А.А., Бабко Р.В., Ковальчук Н.Е. Состояние изученности и перспективы изучения пресноводных свободноживущих инфузорий .- Ч.2 // Ред. Гидробиол. журн.- Киев, 1988.- 14 с. Деп. в ВИНИТИ 23.03.88 г., № 3739-В88.

7. Бабко Р.В. Свободноживущие инфузории малых рек бассейна Днепра и их роль в продукционно-деструкционных процессах: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.18. / ИГБ. – К., 1989. – 18 с.

8. Бабко Р.В. Микробентометр для протистологических исследований // Гидробиол. журн., 1989, т. 25, 5. – С. 78-80.

9. Ковальчук А.А., Бабко Р.В. Новый вид планктонной инфузории из бассейна Днепра // Зоол. журн. 1989, т. 68, 8. – С. 126-127.

10. Бабко Р.В. Участие инфузорий в деструкции органического вещества в малой реке // Материалы Всесоюзного науч.-метод. совещ. зоологов педвузов. Ч. 1. – Махачкала, 1990. – С. 24-26.

11. Бабко Р.В., Данько Я.М. Вплив малого водосховища на екосистему малої річки // Проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини. – Суми: СумДПІ, 1992. – С. 52-58.

12. Бабко Р.В., Ковальчук А.А. Матеріали до кадастру вільноживучих інфузорій Сумської області // Проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини. – Суми: СумДПІ, 1992. – С. 113-125.

13. Бабко Р.В., Кондратенко Д.Є. До питання про спонгіофауну (Porifera: Spongillidae) водойм Сумської області // Проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини. – Суми: СумДПІ, 1992. – С. 64-69.

14. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. До питання про карабідофауну прибережної смуги малої річки // Проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини. – Суми: СумДПІ, 1992. – С. 59-63.

15. Бабко Р.В., Химко Р.В. К вопросу об охране малых рек // Проблемы экологической оптимизации землепользования и водохозяйственного строительства в бассейне р. Днепр. Вып. 2. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1992. – С. 53.

16. Гриб И.В., Бабко Р.В., Химко Р.В., Закорчевная Н.Б. Современные процессы формирования равновесия речных экосистем // Проблемы экологической оптимизации землепользования и водохозяйственного строительства в бассейне р. Днепр. Вып. 2. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1992. – С. 133-136.

17. Бабко Р.В., Хімко Р.В. Екологічні основи фермерського землеробства в басейнах малих річок // Праці ІІ науково-практичної конференції "Фермерство: вчора, сьогодні, завтра". – Львів, 1992. – С. 127-129.

18. Бабко Р.В., Хімко Р.В. Вплив зарегульованості русел на екосистеми малих річок // Природокористування в Україні. Тези колоквіуму "Надзвичайні екологічні ситуації: аналіз та перспективи подолання". – Кривий Ріг, 1993. – С. 30.

19. Хімко Р.В., Бабко Р.В. Вплив морфоперебудов русел малих річок на їх екосистеми // І з’їзд Гідроекологічного товариства України. Тези доповідей. Київ, 16-19 листопада 1993 р. – К., 1994. – С. 135.

20. Бабко Р.В., Хімко Р.В., Кузьміна Т.М., Мальцев В.І. Деякі проблеми резервування територій в Україні (Стан економіки і проблема резервування територій в Україні) // Оптимізація природно-заповідного фонду України. Зб. праць Ін-ту зоології НАНУ. Вип. 1. – К.: Ін-т зоол. НАНУ, 1994. – С. 28-31.

21. Бабко Р.В., Хімко Р.В., Кириченко М.Б. Деякі загальні положення щодо створення природних резерватів // Заповідна справа на Сумщині. – Тези доп. наук. конференції. – Суми: СумДПІ, 1994. – С. 12-14.

22. Бабко Р.В., Хімко Р.В., Кузьміна Т.М. Про необхідність резервування екосистем малих річок // Заповідна справа на Сумщині. – Тези доп. наук. конференції. – Суми: СумДПІ, 1994. – С. 41-43.

23. Бабко Р.В., Ковальчук А.А., Кузьмина Т.Н. Влияние некоторых абиотических факторов среды на таксоценозы свободноживущих инфузорий // Вестник Сумского государственного университета. – 1994, №1. – С. 130-134.

24. Бабко Р.В., Ковальчук А.А. Экспериментальное изучение эенергобюджета пресноводных свободноживущих инфузорий // Вестник Сумского государственного университета. – 1994, №2. – С. 106-110.

25. Бабко Р.В., Хімко Р.В. Деякі загальні проблеми, пов’язані з сучасним станом малих річок // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія і освіта: проблеми теорії і практики". Вип. 2. – Умань, 1994. – С. 3-5.

26. Бабко Р.В. Формування екологічного світогляду майбутнього вчителя біології (з досвіду роботи наукової проблемної групи) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія і освіта: проблеми теорії і практики". Вип. 2. – Умань, 1994.

27. Бабко Р.В. Сообщества инфузорий в условиях загрязненной малой реки // Гидробиол. журн. – 1995, т. 31, 2. – С. 10-17.

28. Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Бентосное сообщество ресничных простейших в условиях изолированного микрокосма // Вестник Сумского государственного университета. – 1995, №3. – С. 107-112.

29. Химко Р.В., Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Влияние хозяйственной деятельности в пойме реки на состав высшей водной растительности // Актуальные вопросы экологии и охраны природы водных экосистем и сопредельных территорий. Ч. 1. – Краснодар, 1995. – С. 53-55.

30. Бабко Р.В., Громова Ю.Ф. Коловраточный планктон в условиях зарегулированной водохранилищем малой реки // Актуальные вопросы экологии и охраны природы водных экосистем и сопредельных территорий. Ч. 1. – Краснодар, 1995. – С. 157-158.

31. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Карабидофауна прирусловой поймы малых рек как показатель степени их антропогенной трансформированности // Актуальные вопросы экологии и охраны природы водных экосистем и сопредельных территорий. Ч. 1. – Краснодар, 1995. – С. 159-160.

32. Бабко Р.В., Хімко Р.В., Кузьміна Т.М. Проблеми узгодження конфігурації кордонів новостворених територій ПЗФ у зв’язку з наявністю у їх межах гідроекосистем // Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників. – Гримайлів, 1995. – С. 102.

33. Бабко Р.В., Кириченко М.Б., Білик В.М. До необхідності інвентаризаційних досліджень природно-заповідного фонду // Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників. – Гримайлів, 1995. – С. 100-101.

34. Бабко Р.В., Мельничук В.П. Структура геоінформаційної системи природоохоронної території // Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників. – Гримайлів, 1995. – С. 246-247.

35. Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Ресничные простейшие в условиях дефицита кислорода // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 125.

36. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Комплексы жужелиц прибрежной полосы малых рек в условиях города // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 122.

37. Babko R., Shevtchenko S. Ecological aspects in curricula development // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 123.

38. Бабко Р.В., Громова Ю.Ф. Коловратки в условиях нарушенного гидрологического режима малой реки // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 124.

39. Шевченко С.Н., Бабко Р.В. О некоторых проблемах экологического образования // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 126.

40. Бабко Р.В. Экоморфологические особенности пресноводных губок // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 127.

41. Бабко Р.В., Шевченко С.Н., Кишинец В.В. Изменения структуры популяций доминирующих видов рыб в р. Сейм // Тез. докл. науч.-техн. конфер. преп., сотр. и студ. СумГУ. – Сумы: СумГУ, 1995. – С. 128.

42. Babko R.V. Infusorian communities of a polluted small river // Hydrobiol. J., Publ. Scripta Technica, Inc., 1996, V. 32, 4, p. 1-9.

43. Бабко Р. В. Війчасті найпростіші річки Либідь // Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров’я людини. – К.: Вид. Ради Європи, Нац. Екоцентру, Мін. охорони навкол. прир. середов. та ядерн. безпеки Укр. – 1996. – С. 237-239.

44. Григорович И.А., Бабко Р.В. Сессильные беспозвоночные в обрастаниях водных макрофитов // Вестник экологии, 1996, № 1-2. – С. 199-128.

45. Babko R., Kuzmina T. Ciliated Communities in Small Rivers of the Ukraine // Programme & Abstracts of IV Simposium „River Bottom”, Brno (Czech Republic), 1996. – P. 58.

46. Kovalchuk A.A., Babko R.V. Respiration by ciliates of various dimensions in conditions of different oxygen concentrations // Folia biologica (Krakow), 1997, 45, No. 1-2, p. 35-40.

47. Grigorovich I.A., Scherbak S.D., Babko R.V. Dreissena andrusovi (Andr.) Zhad. in the Dnieper basin: Penetration into the fresh waters of new species or case of polymorphism? // Proceedings of VII International Conference «Zebra Mussel and Aquatic Nuisance Species». Abstracts of papers. New Orleans, 1997, p. 123.

48. Babko R., Kuzmina T., Gromova J. Ciliate and rotifer taxocoenoses in the small river with artificially changed hydrological regimen // XVII Zjazd Hydrobiologow Polskich. Materialy Zjazdowe. – Poznan, 1997. – P. 115.

49. Grigorovich I.A., Babko R.V. Sessile invertebrates in beds of aquatic macrophytes // Zebra mussels and other aquatic nuisance species. Ed. F.D'Itri, 1997, p. 87-97.

50. Бабко Р.В., Кузьміна Т.М. Фауна інфузорій (Protozoa: Ciliophora) річки Битиці і супутніх заплавних водойм // Вакалівщина. Зб. наук. праць. – Суми: СумДПІ, 1998. – С. 4-20.

51. Бабко Р.В., Громова Ю.Ф. Коловертки річки Битиця // Вакалівщина. Зб. наук. праць. – Суми: СумДПІ, 1998. – С. 69-76.

52. Громова Ю.Ф., Бабко Р.В. Гіллястовусі та веслоногі ракоподібні малої річки // Вакалівщина. Зб. наук. праць. – Суми: СумДПІ, 1998. – С. 76-80.

53. Babko R.V., Kuzmina T.M. Spatial distribution of ciliates (Protista, Ciliophora) in the River Bityza (Dnieper Basin) // Вестник зоологии, 1999, Т. 33, № 6, с. 83-89.

54. Бабко Р.В., Кириченко М.Б. До визначення біотопічного преферендуму виду // Известия Харьковского энтомологического общества. – Т. 8, вип. 2, Харків, 2000. – С. 60-62.

55. Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Состояние гидроэкосистемы реки Ворсклы // Проблеми р. Ворскли. Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. – Охтирка, 2002. – С. 15–16.

56. Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Состояние пойменных озер реки Ворсклы // Проблеми р. Ворскли. Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. – Охтирка, 2002. – С. 17–18.

57. Бабко Р.В., Гапонова Л.П. Вплив антропічних факторів на розповсюдження молюсків у річці Ворсклі // Проблеми р. Ворскли. Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. – Охтирка, 2002. – С. 18–20.

58. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Туруни (Coleoptera, Carabidae) заплави р. Ворскли // Проблеми р. Ворскли. Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. – Охтирка, 2002. – С. 21–23.

59. Дяченко Т.М., Бабко Р.В. Разнообразие макрофитов Ворсклы // Проблеми р. Ворскли. Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. – Охтирка, 2002. – С. 33–35.

60. Бабко Р.В., Гапонова Л.П. Особливості розповсюдження молюсків в умовах зарегульованого русла // Матер. науч.-техн. конфер. преподавателей, сотрудн., аспирантов и студентов инж. ф-та СумГУ. – Сумы, 2002. – С. 30-31.

61. Бабко Р.В., Кузьміна Т.М., Нечаєва І.А. Особливості розповсюдження війчастих найпростіших (Protista, Ciliophora) у заплавному озері // Материалы науч.-техн. конфер. преподавателей, сотрудн., аспирантов и студентов инж. ф-та СумГУ. – Сумы: СумГУ, 2002. – С. 27-29.

62. Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Особенности распределения ресничных простейших в мелководном евтрофном пойменном озере // Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды. Материалы ІІ междунар. науч. конф. 22-26 сент. 2003 г. – Минск: БГУ, 2003. – С. 396-399.

63. Бабко Р.В., Кузьміна Т.М. Війчасті найпростіші (Protista, Ciliophora) річки Охтирки // Природничі науки. Зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – С. 199-206.

64. Гапонова Л.П., Бабко Р.В. Вплив зарегулювання русел середніх річок на структуру асамблей молюсків // Вісн. Харківського ін-ту соціального прогресу. Серія „Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес”. – 2003. – Вип. 1-2 (3-4). – С. 32-35.

65. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Туруни Деснянсько-Старогутського національного природного парку (Україна) // Зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету. Серія „Природничі науки”. – Суми: СумДУ, 2003. – С. 206-211.

66. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Жуки-туруни (Carabidae, Coleoptera) Михайлівської цілини // Зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету „Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра”. – Суми: СумДУ, 2003. – С. 184-187.

67. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. До визначення поняття „екологічна група” в екології комах на прикладі (Carabidae, Coleoptera) // Тези VI з’їзду Укр. ентомол. тов., Біла Церква, 8-11 вер. 2003 р. – Ніжин, 2003. – С. 48.

68. Хімко Р.В., Мережко О.І., Бабко Р.В. Малі річки – дослідження, охорона, відновлення. – К., Ін-т екології, 2003. – 380 с.

69. Бабко Р.В., Кузьмина Т.Н. Ресничные простейшие (Protista, Ciliophora) эпифитона высших водных растений в малой реке // Гидробиол. журн., 2004, Т. 40, № 2, с. 23-39.

70. Babko R.V., Kuzmina T.N. Ciliata (Protista, Ciliophora) of Epiphyton of Higher Aquatic Plants in a Small River // Hydrobiol. J., 2004, Vol. 40, No. 4. – Pp. 22-38.

71. Хімко Р.В., Клоченко П.Д., Бабко Р.В., Кузьміна Т.М. та ін. Дослідження та моніторинг малих річок. – Хмельницький, „Тріада-М”, 2005. – 161 с.

72. Бабко Р.В., Кузьміна Т.М. Особливості розповсюдження війчастих найпростіших у товщі води заплавного озера // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. Спец. випуск: Гідроекологія. – 2005, № 3 (26), с. 23-25.

73. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Населення турунів (Coleoptera, Carabidae) прибережних смуг водойм м. Києва // Зб. праць. Екологічний стан водойм м. Києва. – Київ: Фітоцентр, 2005. – С. 68-74.

74. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Підсумки досліджень фауни жуків-скакунів і турунів (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) Полісся та лісостепу лівобережної України // Известия Харьковского энтомологического общества. – Т. 12, вип. 1-2, Харків, 2004 (2005). – С. 28-36.

75. Кириченко М.Б., Бабко Р.В., Скальський Т. Асамблеї турунів(Coleoptera, Carabidae) по берегах гірських річок Карпат // Матер. з’їзду УЕТ. – Львів, 2005 – С. 105-106.

76. Babko R., Kuzmina T. i Fyda J. Struktura przestrzenna i bioroznorodnosc orzeskow w jeziorze Mikorzynskim w okolicach Konina // Streszenia wystapien. XX zjazd hydrobiologow polskich. – 2006. – P. 69.

77. Fyda J., Kuzmina T. i Babko R. Struktura zespolow orzeskow peryfitonowych na roslinach wodnych w podgrzanych jeziorach Koninskich // Streszczenia wystapien. XX zjazd hydrobiologow polskich. – 2006. – P. 97.

78. Бабко Р.В., Кириченко М.Б., Родинка О.С. Існуючі та перспективні угіддя міжнародного значення: характеристика, перелік цінних компонентів флори і фауни (переважно хребетних тварин): Верхів’я річки Битиця (Сумська область) Водно-болотні угіддя України. Довідник / Під ред. Марушевського Г.Б., Жарук І.С. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. – с. 221-227.

79. Бабко Р., Кириченко М., Кузьміна Т. Сучасне і минуле наших річок // Все про прибережні захисні смуги. – Зб. наук.-популярних статей. За ред. Р. Бабка і Т. Чорної. – Одеса, 2007, с. 22-35.

80. Кириченко М.Б., Бабко Р.В., Форощук В.П. Жуки-стрибуни і туруни (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) Луганського природного заповідника // Вестник зоологии. – 2007. - № 3. – с. 277-282.

81. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Видове різноманіття турунів (Coleoptera, Carabidae) регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» // Тези доп. 7-го зїзду УЕТ, Ніжин, 14-18 серпня 2007. – Ніжин, 2007. – с. 52.

82. Kirichenko M., Babko R. Carabid beetles as indicators of the state of floodplain ecosystem // Abstract Vol. XIII European Carabidological Meeting, Blagoevgrad, August 20-24, 2007. – Sofia, 2007. – P.74.

83. Дубровський Ю.В., Бабко Р.В., Дубровська Л.Д. Оцінка стану річки Ворскла в районі впадіння річки Охтирка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного ун-ту імені В.Г. Короленко. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – випуск: (58). – Полтава, 2007. – с. 133-138.

84. Fyda J., Pajdak-Stos A., Fialkowska E., Babko R. Can selective grazer pressure enhance filamentous bacteria growth in activated sludge? // II International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Seville, Spain, 2007. – 000.

85. Fialkowska E., Pajdak Stos A., Fyda J., Babko R. Can protists influence nitrifiers’ morphology in activated sludge? // II International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Seville, Spain, 2007. – 000.

86. Бабко Р.В. Малі природоохоронні території в системі збереження біотичного різноманіття // Тези доп. міжнародної наук-практ. конференції «Відділенню Українського степового природного заповідника «Михайлівська цілина» - 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». – Суми, 2008. – С. 6-7.

87. Бабко Р.В., Кузьміна Т.М. Про підстави для втручання у процеси, що відбуваються на території «Михайлівської цілини» // Тези доп. міжнародної наук-практ. конференції «Відділенню Українського степового природного заповідника «Михайлівська цілина» - 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». – Суми, 2008. – С. 7-8.

88. Кузьміна Т.М., Бабко Р.В. Біосферні та природні заповідники і національні парки в системі природно-заповідного фонду (ПЗФ) України // Тези доп. міжнародної наук-практ. конференції «Відділенню Українського степового природного заповідника «Михайлівська цілина» - 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». – Суми, 2008. – С. 34-35.

89. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Михайлівська цілина в системі степових заповідників України // Тези доп. міжнародної наук-практ. конференції «Відділенню Українського степового природного заповідника «Михайлівська цілина» - 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». – Суми, 2008. – С. 29-30.

90. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Видова і кількісна структура населення турунів Coleoptera, Carabidae) на території Михайлівської цілини // Тези доп. міжнародної наук-практ. конференції «Відділенню Українського степового природного заповідника «Михайлівська цілина» - 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку». – Суми, 2008. – С. 30-31.

91. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Структура асамблеї турунів (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) урочища Вакалівщина // Вакалівщина: До 40-річчя біол. стаціонару СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Збірник наук. праць. – Суми, 2008. – с. 53-59.

92. Kirichenko M., R. Babko. 2009. Struktura populacji Omophron limbatum Fabricius 1777 (Coleoptera, Carabidae) na brzegach rzek uregulowanych tamami // 21 Zjazd Hydrobiologow Polskich: Materialy zjazdowe. 9-12 wrzesnia 2009, Lublin. – pp. 158-159. [in Poland]

93. Babko R., Fyda J. Zbiorowiska orzeskow w osadzie czynnym oczyszczlni sciekow Polski Poludniowej // 21 Zjazd Hydrobiologow Polskich: Materialy zjazdowe. 9-12 wrzesnia 2009, Lublin. – pp. 110.

94. Babko R., Kuzmina T. Wplyw zmian parametrow hydrologicznych na strukture zbiorowisk mieczakow bentosowych w zbiornikach zaporowych // 21 Zjazd Hydrobiologow Polskich: Materialy zjazdowe. 9-12 wrzesnia 2009, Lublin. – pp. 111.

95. Бабко Р.В., Кириченко М.Б. До проблеми оцінки стану прибережних смуг // «Екологія. Економіка. Енергозбереження» : Матеріали 5-ї міжнар. ювілейної наук.-практ. конф. (14-16 травня 2009). – Суми, 2009. – С. 58-60.

96. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Щодо видової структури асамблеї турунів (Coleoptera: Carabidae) РЛП «Тилігульський» // Зоологічна наука у сучасному суспільстві : Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології (15-18 вер. 2009, Київ – Канев). – Київ – Канев, 2009. – С. 194-197.

97. Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Структура асамблей турунів (Coleoptera, Carabidae) на території «Михайлівської цілини» // Вестник зоологии. – 2009. – Отд. выпуск № 22. – С. 5-16.

98. Kirichenko M., Babko R. The spatial population distribution of Omophron limbatum Fabricius, 1777 (Coleoptera, Carabidae) in the conditions of regulated rivers // Teka Kom. Ochr. Kszt. Srod. Przyr. – OL PAN, 2009, 6, 129–137. [in English]

99. Kirichenko M., R. Babko. 2010. Krajobraz rolniczy – sztuczna biocenoza czy wypadkowa grupy gatunkow? \\ Ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczego na terenach wiejskich : Ogolnopolska konf. Nauk., 21-22 czerwca 2010, Lublin – Urszulin, 2010. – p. 34 [in Poland]

100. R. Babko. Jeziora zalewowe zasilane rzekami plynacymi przez tereny zurbanizowane i rolnicze \\ Ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczego na terenach wiejskich : Ogolnopolska konf. Nauk., 21-22 czerwca 2010, Lublin – Urszulin, 2010. – p. 8 [in Poland]

101. Pajdak-Stos A., Fialkowska E., Fyda J., Babko R. Jeszcze o nitryfikacji oczami biologa. Sukcesja nitryfikatorow w nowo otwartej oczyszczalni sciekow // Forum eksploatatora, 2010, 32-35.

102. Jaromin K., Lagod G.: Liczebnosc pierwotniakow w poszczegolnych urzadzeniach oczyszczalni sciekow „Hajdow” na tle zmian stezen azotu. Proceedings of ECOpole vol. 4. no. 2, 2010, p. 403-408.

103. Grzegorz Lagod: 24. Kirichenko M., Babko R., Lagod G.: Distribution of Carabid Beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin. Proceedings of ECOpole 2012;6(1):157-163. DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)021

104. Grzegorz Lagod: 25. Lagod G., Babko R., Jaromin K. Kuzmina T.: Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniakow osadu czynnego w zroznicowanych warunkach tlenowych. Proceedings of ECOpole 2012;6(1):297-303. DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)041

105. Grzegorz Lagod: 34. Babko R., Lagod G., Jaromin-Glen K.M.: Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdow" WWTP. Annual Set the Environment Protection/ Rocznik Ochrona Srodowiska. Vol 14, 2012, p. 56-68.

106. Grzegorz Lagod: 1. Jaromin-Glen K., Babko R., Lagod G., Sobczuk H.: Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” wastewater treatment plant. Ecological Chemistry And Engineering S. 2013; 20(1):127-139. DOI: 10.2478/eces-2013-0010

107. Kirichenko M.B, Babko R. Nadbrzezne biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) pobrzeza oraz limanow morza Czarnego (Ukraina) „Wody przejsciowe”: XXI Ogolnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 8-10 maja 2014, Elblag – Sztutowo, Polska. 59-60. 2.

108. Кириченко М.Б., Дериземля А.Н., Бабко Р.В., Пространственная структура популяций Carabus granulatus и Сarabus cancellatus (Coleoptera, Carabidae) в условиях влажного лиственого леса Левобережной Лесостепи (Украина) Материалы XIII Международной научно-практ. эколог. конф., (6-11 октября 2014, Белгород). С. 17-18. 2.

109. Бабко Р.В., Довгаль И.В., Кузмина Т.Н. И.Х. Алекперов. Свободноживущие инфузории Азербайджана (экология, зоогеография, практическое значение) Вестник зоологии. – 2013, 47, № 2. – C. 189-190. 2.

110. Babko R. , Kuzmina T., Lagod G., Jaromin-Glen K. Analysis of the periphyton communities at the municipal wastewater treatment plant – case study. Ecological Chemistry and Engineering A. 2014, 21(4). – P. 403-414. 12.

111. Babko R. , Kuzmina T., Jaromin-Glen K., Bieganowski A. Bioindication assessment of activated sludge adaptation in a lab-scale experiment. Ecological Chemistry And Engineering S. – 2014, 21(4). – P. 605 -615.11.

112. Babko R. , Kuzmina T., Lagod G., Jaromin-Glen K. Changes in the structure of activated sludge protozoa community at the different oxygen condition. Chemistry Didactics Ecology Metrology. 2014, 19(1-2) – P. 87-95.

113. Яромин-Глень К., Кузьміна Т. Бабко Р. Моделирование процесса очистки стоков в реакторах типа SBR. Матеріали ІІІ Всеукраїнскої міжнародної нуково-технічтної конференції. Суми, 22-25 квітень 2014. С. 70 -71.

 

     

I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, 2004-2015